Browsing Category

கிளிநொச்சி

த மி ழீழ வி டு த லைப் பு லி களின் மீ ளெ ழுச்சி..? கிளிநொச்சியில் 22 பேர் கை து

கிளிநொச்சியில் கடந்த சில வாரங்களில் 22 பேர் கை து செய்யப்பட்டுள்ளனர். த மி ழீழ வி டுத லை ப்பு லி களின் மீளெழுச்சிக்கு முயற்சித்த கு ற்றச்சா ட்டின் பே ரிலேயே இவர்கள் கை து செய்யப்பட்டுள்ளதாக கை…

வடக்கு-கிழக்கு மாகாணத்தில் பேரீச்சை பயிர்ச்செய்கை முன்னெடுக்க திட்டம்!

பேரீச்சை பயிர்ச்செய்கைத் திட்டம் 1998 காலப்பகுதியில் தமிழீழ பொருண்மிய மேம்பாட்டு நிறுவனம் மற்றும் வனவள பாதுகாப்பு பிரிவு சக்தியின் அனுசரணையினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட கருத்திட்டடமாகும். வ.சகாதேவன்,…

தமது வீட்டிற்கான பாதை அமைத்துத்தரக்கோரி ஆ ர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட குடும்பத்தினர்!

தமது குடியிருப்புக்கு செல்வதற்கான வீதியை பெற்றுத் தருமாறு தெரிவித்து கிளிநொச்சியில் குடும்பம் ஒன்று நேற்று பிரதேச செயலகம் முன்பாக போ ராட்டம்ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளது. காலை 9.30 மணியவில் கண்டாவளை…

சற்று முன் கி ளிநொச்சியில் ப டை யி னரின் து ப் பா க்கி சூ ட் டில் ப டு கா யம டைந்த இ ளை ஞன் ப லி..! பொ லிஸார் கு…

கிளிநொச்சி- முக மா லை பகுதியில் ம ணல் கொ ண்டு சென்ற வாகனம் மீது ப டையி னர் ந டாத்திய து ப்பாக் கி சூ ட்டில் ப டுகா யம டைந்து ஆ பத் தான நி லை யில் வை த்திய சாலையில் அனு ம திக்கப்பட்ட இளை ஞன் உ யிரி…

வவுனியாவில் சூ ட்சு மமாக மே ற்கொள்ளப்பட்ட க டத்த ல்! பொ லிஸாரின் அ திரடி நடவடிக்கை

கிளிநொச்சியில் இருந்து தம்புள்ளைக்கு சிறிய ரக சொகுசு பட்டா வாகனத்தில் சூ ட்சுமான மு றையில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட 20 கிலோ க ஞ்சா வவுனியா பொ லிசாரால் மீட்க ப்பட்டதுடன், இளைஞர் ஒருவரும் கை து செ…

கிளிநொச்சியிலும் கூ ட்ட மாக வந்து ப யிர்க ளை அ ழி க்கும் தி ண்ணை கு ருவிகள்

கொ ரோ னா எனும் வை ரஸி டமிருந்து எமது நாட்டு மக்களை கா ப்பா ற்ற போ ரா டிக் கொண்டிருக்கும் வேளை யில் ஒருபுறம் பா லைவன வெ ட்டு க்கிளி விவ சாய நி லங்களை தா க்கி வருகின்றது. இந்த வேளையில் தற்போது…

வட மாகாணத்திற்குள் ஊ டுருவிய வெ ட்டுக்கி ளிகள்

மாவத்தகம பகுதியில் அ டையாளங் காணப்பட்ட வி ளைச்சல்களுக்கு பா திப்பை ஏற்படுத்தும் வெ ட்டுக்கி ளி தற்போது வட மாகாணத்திற்கு ப ரவியுள்ளது. விவசாய பணிப்பாளர் நாயகம் டப்ளிவ்.எம்.டப்ளிவ் வீரகோன் இதனை…

பொதுமக்களை கை துசெ ய்ய முற் பட்ட தா ல் கி ளிநொச்சி பகுதியில் ப த ற் றம்

கி ளி நொ ச்சி - ஆனை வி ழுந் தான் பிர தேசத் தில் பொ தும க்க ளை கை துசெ ய்ய மு ற்ப ட்ட வ னவ ள பா து காப்பு தி ணைக்களத்தி னருக்கு எதி ராக ம க்க ள் போ ராட் டம் ஒ ன் றை மு ன் னெடுத்துள்ளனர். இதன் கா ர ண…

கிளிநொச்சி வாகன வி பத்தி ல் வயோதிப பெண் ப லி: மகள் ப டு கா யம்

கிளிநொச்சியில் இடம்பெற்ற வாகன வி ப த்தில் 64 வயதுடைய வயோதிப பெண் ப லியா னதுடன், அவரின் மகள் ப டுகா யமடை ந்துள்ளார். குறித்த வி ப த்து இன்று காலை பரந்தன் பூநகரி வீதியில் இடம்பெற்றுள்ளது.…

வடக்கில் மாவட்டங்களுக்கு இ டையே போ க்குவரத்து க ட் டுப்பாடுகள் த ளர்வு!! வவுனியா பேருந்து நிலையத்தில் கு விந்த மக்கள்

வடக்கு மாகாணத்தில் மா வட்டங்களுக்கிடையிலான போக்குவரத்து க ட்டுப் பாடுகள் த ள ர்த்தப்பட்டுள்ளதுடன் பொதுமக்கள் பே ருந்துகளில் போ க்குவரத்து செ ய்வதற்கு அ னு மதிக்கப்படுகின்றனர்.எனினும் வேறு மா காணங்…
hey