வவுனியா மக்களுக்கு பொது வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் விடுத்துள்ள அறிவிப்புவைத்தியசாலைக்கு…

தற்போதுள்ள நெரு க்கடி யான சூழலில் அத் தியாவசிய தேவையின்றி பொதுமக்கள் வவுனியா மாவட்ட பொது வை த்தியசாலைக்கு வருவதை த விர்த்து கொ ள்ளமாறு வவுனியா வை த்தியசாலையின் பணிப்பாளர் நந்தகுமார் தெரிவித்தார். தற்போதைய அ வசர நிலை தொடர்பாக கேட்டபோதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்,

பொதுமக்கள் முடிந்த அளவு வை த்தியசாலைக்கு வருவதை த விர்த்துக்கொள்ளுங்கள். குலறிப்பாக கர்ப்பி ணித்தா ய்மார்கள், குழந்தைகள் ஆகியோர் அவசியத்தே வையை தவிர வை த்தியசாலைக்கு வருவதை முலற்றாக தவிர்க்கவும்.

மேலும் மா தாந்த ம ருத்துவ பரிசோ தனைகளை மேற்கொள்ளும் நோ யாளர்கள் மாவட்ட வை த்தியசா லைக்கு தொலைபேசி அழைப்பினை ஏ ற்படுத்தி த க வல்களை பெற்றுக்கொண்ட பின்னர் வருகை தரவும்.

மாதாந்த ம ருத்துவ பரிசோ தனைகளை வழமையாக நடாத்துவது போல தற்போது நடாத்த முடியாமல் உள்ளது. அத்துடன் அவர்கள் ஏற்கனவே நோ யாள ர்களாக இருப்பதால் வை த்தியசாலைக்கு வரும் போது அ வர்களை பா துகாப் பது க டி ன மாக இருக்கும்.

அத்துடன் வை ரஸ் தா க்க த்தினை கருத்தில் கொண்டு வை த்தியசாலை வ ளாகத்தினை தொ ற்று நீ க்கும் செ யற்பாடுகளை தொடர்ந்து மு ன்னெடுத்து வரு வதாக மேலும் தெரிவித்தார்.

யாழ் பல்கலைக் கழகத்தின் வவுனியா வளாக மாணவி ஒருவர் நேற்றையதினம் இரவு திடீரென ம யங்கி வி ழுந்தமையால் கொ ரோ னா பரி சோ த னைக்காக வவுனியா வைத்தியசாலை யில் அனு மதிக்கப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

hey