அவுஸ்திரேலியாவில் வி பத்தில் இலங்கை மாணவி ப லி! சாரதிக்கு 10 ஆண்டுகள் சி றைஅவுஸ்திரேலியாவில் இலங்கை மாணவியொருவர் வி பத்தில் ப லியாவதற்கு காரணமான சாரதிக்கு பத்து ஆண்டுகள் சி றைத்த ண்டனை வி திக்கப்பட்டுள்ளது.

20 வயதான நிசாலி பெரேரா என்ற இலங்கை மாணவி கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அவுஸ்திரேலியாவின் விக்டோரியா மாநிலத்தில் இடம்பெற்ற வாகன வி பத்தில் சம்பவ இ டத்திலேயே உயி ரிழந்தார்.

நிசாலி, அவுஸ்திரேலியாவின் மொனாஷ் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்று வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், குறித்த விபத்தினை மேற்கொண்ட சாரதியான 38 வயதான ஷேன் கோச்ரேனே என்பவருக்கு விக்டோரியா நீதிமன்றம் பத்து ஆண்டுகள் சி றைத் த ண்டனை விதித்துள்ளது.

இந்த சாரதி ஏற்கனவே மூன்று த டவைகள் போக்குவரத்து விதி மீ றல்கள் தொடர்பிலான கு ற்றச் செ யல்களில் ஈடுபட்டவர் என்பது வி சாரணைகளின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

அவுஸ்திரேலியா மிகவும் பா துகாப்பான நாடு எனவும் அங்கு தமக்கு எவ்வித ஆ பத் தும் ஏ ற்படாது எனவும் நிசாலி தன்னிடம் கூறியதாக அ வரது தாயார் நீ திமன்றில் தெரிவித்துள்ளார்.

அவுஸ்திரேலியாவிற்கு மகளை தனியாக அனுப்பி வைத்தது தங்களது த வறு எனவும் அவ்வாறு அனுப்பி வைத்திருக்கா விட்டால் இலங்கையில் அவர் இன்றும் உ யிருடன் இருந்திருப்பார் எனவும் அவரது தாயாரர் உரு க்கமான குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் இன்றி அதிக வே கமாக வாகனத்தைச் செலுத்தியமை, விபத்தை மேற்கொண்டு த லைம றைவாகியமை உள்ளிட்ட பல்வேறு கு ற்றச் சாட் டுக்களின் அடிப்படையில் ஷே னுக்கு நீ திமன்றம் இவ்வாறு த ண் டனை விதித்துள்ளது.

hey