வவுனியாவில் த னி மைப்படுத்தப்பட்ட 182 பேர் வி டுவிப்புவவுனியா, வேலங்குளம் வி மானப்ப டை தனிமைப்படுத்தல் மு காமல் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த 182 பேர் இன்றையதினம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஜோர்தானில் இருந்து இலங்கை திரும்பியவர்களே இவ்வாறு தங்களது த னிமைப்படுத்தல் காலம் முடிவடைந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொ விட்-19 நோ ய்தா க்கம் காரணமாக வெளிநாடுகளில் சி க்கித்த வித்த இலங்கையர்களை நாட்டிற்கு அழைத்து வரும் செயற்பாடுகள் அரசினால் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது.

அந்தவகையில் ஜோர்தானிலிருந்து அழைத்துவரப்பட்ட பயணிகள் வவுனியா வேலங்குளம் விமானப்ப டை த னிமைப்ப டுத்தல் மு காமிற்கு அழைத்துவரப்பட்டு த னிமை ப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

அவர்கள் 14 நாட்கள் த னி மைப்படுத்தல் காலத்தை நிறைவு செய்தநிலையில், 182 பேர் அவர்களது சொந்த இடங்களான மாத்தறை, கொழும்பு, குருநாகல், கண்டி போன்ற பகுதிகளிற்கு பேருந்துகள் மூலம் அனுப்பிவைக்கப்பட்டனர்.

குறித்த பயணிகளிற்கான பி.சி.ஆர் பரி சோ தனைகளும் முன் னெடுக்கப்பட்டிருந்ததுடன், கொ ரோனா தொ ற்று பீ டிக்கவில்லை என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பி ன்னரே அவர்கள் தமது சொந்த இ டங்களிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதேவேளை வவுனியா மாvவட்டத்தில் வேலங்குளம் விமானப்ப டை தனி மைப்படுத்தல் மு கா மில் இருந்து கடந்த நா ன்கு மாதங்களில் மாத்திரம் 1102 பேரு க்கு மேற்பட்டோர் வெ ளியேறியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey