க ர் ப் பமா னாலும் க லை ந்து வி டு ம் கரு! திருமணமாகி 7 ஆண்டுகளாக கு ழ ந் தை இல்லை… த ம் ப தி எ டு த்த வி ப ரீத மு டி வு!!தமிழகத்தில்………

தமிழகத்தில் திருமணமாகி 7 ஆண்டுகள் ஆகியும் கு ழ ந்தை இ ல் லாத ஏ க் க த்தி ல் த ம் பதி த ற் கொ லை செ ய் து கொ ண் ட ச ம் ப வம் சோ க த் தை ஏ ற் ப டுத் தி யுள் ள து. திருநெல்வேலியை சேர்ந்தவர் மாரியப்பன் (35). இவர் ம னை வி வ டி வு (29).

இந்த த ம் ப திக் கு தி ரு ம ணமா கி 7 ஆ ண் டுக ள் ஆகும் நிலையில் கு ழ ந் தை இ ல் லை . வ டி வு க ர் ப் பமு ற் ற போ தி லும் க ரு க லை ந் து வி டு வ தால் அ து கு றி த் து ம ரு த் துவ ர் க ளைச் ச ந் தி த் து சி கி ச் சை பெ ற் று வ ந் து ள் ள னர்

இந்த நிலையில், வ டிவு மீ ண் டு ம் க ர் ப் ப ம் அ டை ந் த தா ல் க ண வ் ன் ம னை வி ம ட் டு ம ல் லாம ல் கு டு ம் பத் தி ன ரும் ம கி ழ் ச் சி ய டை ந் து ள்ள ன ர். வ டி வு, 5 மா த க ர் ப் ப மா க இ ரு ந் த நிலை யி ல் எ தி ர் பாரா த வி த மா க கீ ழே வி ழு ந் ததி ல் க ரு க லை ந் து ள் ளது.

அதனால் கு டு ம் பத் தி ன ர் அ தி ர் ச் சி அ டை ந் த ன ர். இ து தொ ட ர் பாக மா ரி ய ப் பன், வ டி வு ஆகி யோ ர் மி கு ந்த ம ன வே த னை அ டை ந் து ள்ளனர்.

இது தொடர்பாக இ ரு வரு க் கும் ச ண் டை ஏ ற் பட் டு வந்த நி லை யில் வீ ட் டில் தூ க் கிட் டு த ற் கொ லை செ ய் து கொ ண் டன ர். இன்று காலையில் வீ டு தி ற க்க ப் ப டா த தால் ச ந் தேக ம டை ந்த அ க் க ம் பக் கத்தினர் பொ லி சா ரு க் கு த க வல் கொ டு த்த னர்.

பொ லி சார் வ ந் து பா ர் த்த போது இ ரு வ ரு ம் ச ட ல மாக கி ட ந்த ன ர் . அ வ ர் களி ன் ச ட ல ம் கைப்ப ற் ற ப் ப ட்டு மருத் து வ ம னைக்கு அ னு ப்பி வை க் க ப் பட் டு ள்ள நி லையி ல் வி சா ரணை நடை பெ ற்று வ ரு கிறது.

hey