பி ஞ் சு கு ழந் தையை ஆ ற் றில் வீ சிக் கொ ன் ற த ந் தை: கொ டூ ர ச ம் ப வத் தின் பி ன்னணிஇந்தியாவின் கேரள மாநிலத்தில் பிறந்து 40 நாள்களே ஆன பிஞ்சு குழந்தையை தந்தையே ஆ ற்றில் வீ சிக் கொ ன் ற சம் பவம் அ திர் ச்சி யை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரள மாநிலம் திருவல்லம் அருகே உள்ள பச்சலூர் பகுதியை சேர்ந்த 26 வயதான உன்னிக்கிருஷ்ணன் என்பவரே பிறந்து 40 நாள்களே ஆன பெ ண் கு ழந்தையை ஆற்றில் வீ சி க் கொ ன் றுள்ளார்.

குழந்தையின் பெயர்சூட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிலையில் குழந்தையை அவரது தந்தை கொ ன் று ள்ளார்.
இதனையடுத்து தந்தையை கைது செய்த கா வல்து றை யினர் அவரிடம் வி சாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

முதற்கட்ட வி சா ர ணையில், கு ழ ந்தையின் பெ ற்றோ ரிடையே பி ர ச்ச னை நிலவுவதாகவும், குழந்தையின் தாயிற்கு வே றொரு திருமணம் நடைபெற்று ஏற்கனவே கு ழந்தை உள்ள நி லையில்,

பிறந்து 40 நாள்களே ஆன குழந்தையின் பெயர்சூட்டு நிகழ்வின்போது கு ழந்தையை த ந்தை தூ க் கிச் சென்றுள்ளார்.

குழந்தையை மா லைக்குள் கொண்டுவருவதாக தந்தை தூ க் கிச் சென்ற நிலையில், இரவு வரை கு ழந்தையை கொ ண்டுவராததால், தாயார் அ ளித்த பு கா ரின்பே ரில் கா வ ல்து றையினர் வி சா ரணை மேற்கொண்டனர்.

உறவினர்கள் அ ளித்த த கவ லின் படி ஆ ற்றில் தே டு ம்போது குழந்தை ச டல மாக மீ ட் கப் பட்டது. இ து தொ டர்பாக த ந் தையி டம் கா வ ல்து றை யினர் வி சா ர ணை மேகொ ண்டு ள்ளனர்.

hey