அதிகாலையில் கண்டியில் தி டீரென தா ழி றங்கிய பகுதி – பு தையு ண்டு போன 5 மாடி கட்டடம் – குழந்தை ப லிகண்டி – பூவெலிகட பிரதேசத்தில் அதிகாலையில் நிலம் தா ழிறங் கியமையினால் ஐந்து மாடிக் கட்டடம் ஒன்று மண்ணில் பு தையு ண்டுள்ளது.

இந்நிலையில் குறித்த கட்டடத்திற்குள் சி க்கியுள்ள ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களை மீ ட்பதற்கான நடவடிக்கைகளை பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதுவரையில் கட்டட இ டி பா டுகளில் சி க்கியிருந்த மூன்று பே ர் மீ ட்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருவரை காணவில்லை என தெரிவிக்கப்படுகிறது. மீ ட்கப்பட்டவர்களில் குழந்தை ஒன்றும் அ டங்குவதாக மீட்பு பணி யினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிந்திய தகவல்களின்படி வை த்தியசாலையில் அ னுமதிக்கப்பட்ட 2 மாத குழந்தை உயி ரிழந்துள்ளதாக க ண்டி தேசிய வைத்தியசாலை அதி காரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

க ட்டட இ டிபா டுகள் தொடர்பில் இ ராணு வத்தினர் தொட ர்ந்தும் மீட் பு நட வடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

hey