வெ ளிநாட்டில் ம னை வி யை கொ லை செ ய் த ந ப ர் : நீ தி ம ன் ற ம் அ தி ர டி தீ ர் ப் பு!!சிங்கப்பூரில்..

சிங்கப்பூரில் இ ந்திய வம்சாவளியை சே ர்ந்த க ணவன் ம னைவியை கொ லை செ ய் த ச ம்பவ த்தில் 10 ஆ ண்டுகள் சி றை த ண்டனை வி தித்து நீ திமன்றம் தீ ர்ப்பளித்து ள்ளது.

சிங்கப்பூரில் வ சிக்கும் கிருஷ்ணன் ராஜூ. 53 வ யதான இ வர், ஓ ட்டுனராக உ ள்ளார். சொ ந்த ப ஸ் மூ லம் சு ற்றுலா த லங்களுக்கு ப யணியரை அ ழைத்துச் செ ல்வது உ ள்ளிட்ட வே லைகளை செ ய்து வ ந்தார்.

இ வருக்கு த ன் ம னைவியின் ந டத்தை கு றித்து ச ந் தே க ம் எ ழுந்து ள்ளது. இ து தொ டர்பாக அ டி க் க டி த க ரா று செ ய் து வ ந்தவர் ஒ ரு நா ள் போ தை யி ல் ம னைவியை க த் தி யா ல் கு த் தி கொ லை செ ய் தா ர்.

இ ந்த கொ லை வ ழக்கில் கிருஷ்ணன் ராஜூவுக்கு சிங்கப்பூர் நீ திம ன்றம் 10 ஆ ண்டுகள் சி றைத் த ண்டனை வி தித்து ள்ளது.

நீ திபதி த ன் தீ ர்ப்பில், கிருஷ்ணன் ராஜூ 17 வ ய து பெ ண்ணை தி ருமணம் செ ய்து 28 ஆ ண்டுகள் கு டும்பம் ந டத்தியு ள்ளார். அ வரு க்கு எ தையும் ச ந்தேக த்தோடு பா ர்க்கும் பா திப்பு இ ருப்பதை ம ருத்துவ அ றிக்கைகள் நி ருபிக்கி ன்றன.

அ வ ர் போ தை யி ல் ம னைவியை கொ லை செ ய் து த ற் கொ லை க் கு ம் மு யன்று ள்ளார். பொ லிசில் தா னே ச ரண டைந்து ள்ளார்.

எ னவே 12 ஆ ண்டுகள் சி றை த ண் ட னை வ ழங்க வே ண்டும் எ ன அ ரசு த ரப்பு வ ழக்கறி ஞரின் கோ ரிக்கை நி ராகரிக்கப்ப டுகிறது. 10 ஆ ண்டுகள் சி றை த் த ண் ட னை வி திக்கப்ப டுவதாக தெ ரிவித்து ள்ளார்.

hey