தி ரு ம ண மான 10 மா தத் தி ல் ந ட ந் த து ய ர ம்! அ தே மி ன் வி சி றி, அ தே து ப் ப ட் டா வில் தூ க் கி ட் டு உ யி ரி ழ ந் த க ண வ ன்தமிழக த்தில் மனைவி த ற்கொ லை செய்து கொண்ட அதே து ப் பட் டா வால் க ண வர் தூ க் கிட் டு த ற் கொ லை செ ய் து கொண்ட ச ம்ப வம் குடும்பத் தி னரி டை யே பெரு ம் சோ க த் தை ஏ ற்ப டுத் தியுள்ளது.

மயிலா டுதுறையை சேர்ந்த வர் ம ணி க ண்ட ன். 35 வயது ம திக் க்கத் தக் க இவர், அதே பகுதியை சேர்ந்த ராதி கா (29) எ ன்ப வரை 10 மாதங்க ளுக்கு முன்பு திரு ம ணம் செய்து கொண்டார்.இரு வ ரும் பணி நி மி த்த ம் கார ணமாக செ ன்னை மேற் கு மா ம்பலம் ராஜா ஜி தெருவில் த னி யா ர் கு டியி ருப் பில் குடி யேறி வாழ்ந்து வ ந்தன ர்.

ம ணிக ண்டன் பெ ரு ம்பா க்கத் தில் உள்ள தனி யார் ரசாய ன நி று வன த் தில் கு வா லிட்டி மேனே ஜ ராகவும், இவ ரது ம னை வி ராதிகா கீ ழ்பா க்க த் தி லு ள்ள உள் ள தனி யார் பை னா ன் சிய ல் நிறுவ ன த்தி ல் மே லாள ராகவு ம் பணி யா ற்றி வந்துள்ளன ர்.

இ ந் நி லையில் இ வ ர்கள் இரு வருக் கும் இ டை யே ஏ ற்ப ட்ட ம னக்க சப் பு கார ண மாக அ டி க்க டி த க ரா று ஏற்பட்டு வ ந்து ள் ளது.

கடந்த இ ர ண் டு மா தங் க ளுக் கு மு ன் பாக ம ணி கண் டனு க்கு கொ ரோ னா நோ ய் தொ ற் று ஏ ற்ப ட்டு ள்ள து. இ த னால், இ ருவ ருக் கும் இ டை யே பி ரச் ச னை அ தி க ரித் துள் ளது. 15 நா ட் களு க் கு முன் னதாக ராதி கா ம ண் ணெ ண் ணெ ய் கு டி த்து த ற் கொ லை முய ற் சியி ல் ஈ டு ப ட்டு ள் ளார்.

இந் நிலை யில் நேற்று கா லை ம ணி கண்டன் பெ ரு ம் பாக் க த்தி ல் உள்ள அலு வ லகத்திற்கு செ ன்று விட்டார். அங் கி ருந்து அ வரது ம னை வி க்கு ப லமு றை போன் செ ய்து ள்ளா ர். அவ ர து ம னை வி போ ன் எ டுக் கா த தால், பக் கத் து வீட்டு க்கா ரர் களிடம் விவ ரத் தைக் கூ றி த னது ம னை வி யை போ னை எ டு க்க சொ ல் லும் ப டி கூ றி யுள் ளார்.

ஆனா ல் ப க்க த்து வீட்டு க்கா ர நபர் ம ணிக ண்டன் வீ ட் டி ற்கு சென்று பார்த்த போது, ராதிகா மி ன்வி சி றியில் து ப் பட் டாவால் தூ க் கு போட்டு த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண் டதை க ண் டு அ தி ர் ச்சி ய டை ந்தா ர் .இந் த தக வலை அறி ந்து வீட்டிற்கு வ ந்த ம ணி க ண் டன் ம ன உ ளை ச்ச லில் இ ருந் து ள்ளார்.

இதை ய டு த்து நே ற் று மா லை வீட்டில் யா ரு ம் இ ல்லா த போ து ரா தி கா த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண் ட அதே மி ன்வி சி றி யில் அதே து ப் பட் டா வால் ம ணி க ண்டன் தூ க் கி ட் டு த ற் கொ லை செ ய் து செய்து கொ ண் டா ர்.

இந்த த க வல் கு றி த் து உட னடி யா க பொ லி சா ருக்கு தெ ரி விக் கப்ப ட் டதால், வி ரைந் த வந்த பொ லிசா ர் இ ரு வ ரின் உ ட ல் க ளை யு ம் பி ரே த ப ரி சோத னை க்காக மரு த் துவம னை க்கு அ னு ப்பி வை த் து விட்டு வி சார ணை மேற் கொ ண் டு வருகி ன்ற னர் .மேலு ம் தி ரும ண மா கி 10 மாதங் க ள் தான் ஆகி யுள் ள நி லை யில் இந் த வ ழ க்கா ன து ஆர்.டி.ஓ வி சா ரணை க்கா க உ த் தர விட ப்பட் டு ள்ள து.

த ம் பதி யின ர் த ற் கொ லை க் கு என் ன கார ணம் என அ தி காரி கள் வி சார ணை மே ற்கொ ண்டு வ ருகின் ற னர். திரு மண மா ன ப த் தே மா த த்தி ல் பு தும ணத் தம் ப தி யி னர் த ற் கொ லை செ ய் து கொ ண் டுள்ள இந் த ச ம் ப வ மான து அ ப்ப குதி ம க் க ளி டையே பெரும் சோ கத் தை ஏற் படு த்தி உள் ளது.

hey