19 வயது பெ ண் ணை சீ ர ழித் து மாடியில் இருந்து தூ க் கி வீ சி கொ ன் ற 11 கொ டூ ர ன் கள்! மொத்த நாட்டையும் கொ தி ப் ப டைய செ ய் த ச ம் ப வ ம்!சோமாலியாவில் 19 வயது இ ள ம் பெ ண் ணை 11 பேர் சீ ர ழி த் து க ட் டி டத் தில் கீழே தூ க் கி போ ட் டு கொ லை செ ய் த ச ம் பவ ம் பெ ரு ம் அ தி ர்வ லை யை ஏ ற் படுத் தி யுள்ளது.

Hamdi Mohamed Farah என்ற 19 இ ள ம் பெ ண் சோமாலியாவின் Mogadishuல் உள்ள பெரிய க ட் டி டத் தில் 11 பேர் கொ ண் ட கு ம் ப லா ல் கடந்த 11ஆம் திகதி சீ ரழி க் க ப் ப ட் டார்.

பின்னர் ஆ றா வது மா டி யி ல் இருந்து தூ க் கி கீ ழே வீ ச ப்ப ட் ட அ வ ர் ப ரிதா ப மா க உ யிரி ழ ந் தார்.

இந்த கொ டூ ர ச ம் ப வ ம் அந்த நா ட் டி ல் பெ ரு ம் அ திர் ச் சி யை ஏ ற் படு த் தி யுள்ளது.

உயர்பள்ளிப்ப டி ப்பை மு டி த்து ள்ள Hamdi அடுத்தாண்டு கல்லூரில் சேர நி னை த்த நிலையிலேயே இந்த கோ ரமா ன மு டி வு அ வ ரு க்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதை தொடர்ந்து நா ட் டில் பெ ண் களு க்கு எ தி ரா ன வ ன் மு றை களை மு டி வுக் கு கொ ண் டு வ ர வ லி யு று த் தி பொ து ம க் க ள் தொடர் போ ரா ட் ட ங் க ள் மே ற் கொ ண் டு வ ரு கி ன் றனர்.

இந்த ச ம் ப வ ம் தொ ட ர் பி ல் 11 பே ரை கை து செ ய் து ள் ளதா க தெ ரி வி த் துள்ள பொ லி சா ர் இதில் தொ ட ர் பு டைய ம ற் ற வ ர்க ளை தே டி வ ரு வ தாக தெரிவித்துள்ளனர்.

hey