க ட்டி ய ம னைவியை வி வாக ரத்து செய் துவிட்டு சொ ந்த மா மி யாரை தி ரும ணம் செய் து கொண்ட பிரித் தானியர்க ட்டி ய ம னை வியை வி வா க ரத்து செ ய் துவி ட்டு சொந்த மா மி யா ரை யே தி ரு மணம் செ ய்துகொ ண்டுள் ளார் ஒரு பிரித்தானியர்.

இப்படி இரண்டு வரிகளில் இந்த விடயத்தைக் கூற முடிந்தாலும், அதன் பி ன்னால் ஒரு பெ ரிய சரித்திரமே உள்ளது.

Clive Blunden (65) தனது ம னைவி Irene Littleஐ 1989ஆம் ஆ ண் டு வி வா கரத்து செய்த நி லையில், தனது கு ழந் தைகளை பா ர்ப்பதற்காக அ டி க் கடி மா மி யார் வீ ட் டு க்கு செ ல் வ து ண்டாம்.

அப்போது இருவருக்கும் காதல் ஏற்பட, தனது மா மி யாரான Brenda(77) உடன் சேர்ந்து வா ழத்து வங்கியுள்ளார் Blunden.

ஆனால், அவர்கள் 1997ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய் து கொள் ள முடிவுசெய்தபோது, Blunden கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சொந்த மா மி யாரை திருமணம் செய்வது ச ட் டப்படி கு ற் ற ம் என் பதால், Blunden ஏழு ஆ ண்டுகள் சி றை செ ல்ல நேரிடும் என தெரியவந்ததால், அதிகா ரப்பூரவமா க தி ரும ணம் செ ய் யா மல் சேர்ந்து வா ழ் ந்து வ ந்துள்ள னர் இருவரும்.

என்றாலும், அந்த சட்டத்தை மா ற் று வதற்காக க டுமை யாக் போ ரா டி யிருக்கிறார் Blunden. அதன்படி ப த்தா ண்டு களுக்குப்பின் அந்த சட்டம் மாற்றப்பட, 2007ஆம் ஆண்டு முறை ப்படி மா மியாரை திருமணம் செ ய்து கொ ண்டுள்ளார் அவர்.

தம்பதி 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சேர்ந்து வாழ்ந்துள்ள நி லையில், 500 ஆண்டுகால வரலாற்றை மா ற்றியிருக்கிறார் Blunden.

ஆம், கடந்த 500 ஆண்டுகளில் மா மி யாரை மணந்த முதல் மருமகன் என்ற ‘பெருமை’ அவருக்கு கி டைத்துள்ளது.

இதற்கிடையில், Blundenஇன் முன்னாள் மனைவியும் Brenda பெற்ற மகளுமான Irene, எனக்கு என் தாய் யார் என்றே தெரியாது, அவர் எனக்கு து ரோ கம் செ ய்துவி ட்டார் என்று கூறியுள்ளார்.

hey