மக ளை கி ண் ட ல் செ ய் த ந ப ரை தை ரி ய மா க த ட் டி கே ட் ட தா ய் க்கு நே ர் ந் த கொ டூ ர ம்!!இந்தியாவில்

இந்தியாவின் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் ம க ளை கி ண் ட ல் செ ய் த ந பரை த ட் டி கே ட் ட தா ய் ந டு ரோ ட்டில் கொ டூ ர மா க அ டி க் க ப் ப ட் ட ச ம்ப வம் வீ டி யோ வாக வெ ளியா கி ப ர ப ர ப் பை ஏ ற்படுத்தி யுள்ளது.

கா ஜி யா பா த்தின் கா வி ந க ர் ப குதி யி லே இ ச் ச ம்ப வம் ந டந் து ள்ளது. சுனி ல் ச வு தாரி எ ன்ற ந பர் அ தே ப கு தி யை சே ர்ந்த முகே ஷ் தே வி எ ன்பவரின் ம க ளை தொ டர்ந்து கி ண் ட ல் செ ய் து வ ந் துள் ளார்.

இ ந் நி லையில், ச ம்பத்த ன்று த ன து ம க ளை கி ண் ட ல் செ ய் து வ ந்த சுனில் ச வு தா ரி யை மு கே ஷ் தே வி த ட் டி கே ட்டு ள்ளார்.

இ தனால், கோ பம டை ந்த சு னில் 50 வ ய தா ன மு கே ஷ் தே வி யை ந டு ரோ ட்டில் இ ரு ம் பு நா ற் காலி யா ல் கொ டூ ர மா க அ டி த் து ள் ளா ர். அ ப் ப கு தி ய லி ரு ந்த வர்கள் அ னை வ ரும் சு ற்றி நி ன்று ச ம் ப வத் தை வே டிக்கை பா ர்த் து ள்ள னர்.

இ த னை ய டுத் து, முகேஷ் தேவியின் க ண வ ர் அ ளி த்த பு கா ரி ன் அ டிப் ப டையில் கா ஜி யாபா த் பொ லி சார் சுனில் சவுதாரியை கை து செ ய் து நீ திம ன்ற கா வ லி ல் வை த் துள் ளன ர்.

ப டு கா ய ங்க ளு டன் ம ருத் துவ ம னையில் அ னும தி க்க ப்பட்ட மு கே ஷ் தேவி த ற் போ து ந லமாக இ ருப் பதாக பொ லிசார் த ரப் பில் த க வ ல் தெ ரி வி க்க ப் ப ட்டு ள்ளது.

hey