நள்ளிரவு 12 மணிக்கு திருமணமான இ ளம்பெ ண் வீ ட்டில் கே ட்ட அ ல றல் ச த் தம்! க த வை உ டை த் த அ க்கம்ப க்கத்தி னர் க ண்ட கா ட்சிஇந்தியாவில்

இந்தியாவில் திருமணமான இளம்பெ ண் த ற்கொ லை செய்து கொண்ட சம்பவம் பல்வேறு அ தி ர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

உத்தரபிரதேசத்தின் வாரணாசியை சேர்ந்த முகமது அப்தப் என்ற நபரும், பூஜா படேல் என்ற இளம்பெண்ணும் சில ஆ ண்டுகளுக்கு முன்னர் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

இந்த நிலையில் சில தி னங்களுக்கு முன்னர் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு முகமது, பூஜா அறை க தவை வே கமாக த ட்டியப டி அ ல றியுள்ளார்.

அவரின் ச த்தம் கேட் டு அக்கம்பக்கத்தினர் அங்கு வந்த நிலையில் க த வை உ டை த்து பார்த்த போது பூஜா தூ க் கி ல் தொ ங் கிய நிலையில் இருந்ததை கண்டு அனைவரும் அ தி ர்ச்சிய டைந்தனர்.

பின்னர் அவரை மீ ட்டு ம ருத் துவம னைக்கு கொ ண்டு சென்ற போது ஏற்கனவே உ யி ரிழந் துவிட் டதை பொ லிசார் உறுதி செய்தனர்.

இதனிடையில் மு கமது மற்றும் அவர் குடும்பத்தாரின் கொ டு மை யா ல் தான் பூஜா த ற் கொ லை செய்து கொ ண்டார் என அவர் குடும்பத்தார் தெரிவித்துள்ளனர்.

பு கா ரை தொடர்ந்து முகமது கைது செய்யப்பட்டு ள்ளார். பொ லிசார் கூ றுகையில், பூ ஜாவுக்கு மொ டலிங் து றையில் சாதிக்க வே ண்டும் என ஆ சை இருந்தது.

ஆனால் இதற்கு அவர் க ணவர் மற்றும் குடும்பத்தார் த டை போ ட்டுள்ளனர்.

அதே போல பூஜா மதம் மாற வேண்டும் என கணவர் குடும்பத்தார் வ ற்பு று த்தி வந்ததாக தெ ரிகிறது.

மேலும் பூஜா தந்தை எங்களிடம் பேசும் போது, பூஜாவை மு கம தின் தா ய்க்கு பி டி க்கவி ல்லை, இதனால் மக னை வை த் து அ வ ரை கொ டுமை ப்படு த்தினார்.

மது அ ரு ந் திவி ட்டு தினமும் பூ ஜாவுடன் ச ண் டை போ ட்டிருக்கிறார், இது கொ லை யாக கூட இரு க்க வா ய்ப்புள்ளது என கூறியதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் பெ ரும் ப ரப ரப் பை ஏற் படுத்தியுள்ள நி லையில் பொ லிசார் தங்கள் வி சாரணையை து ரிதப் படுத்தியுள்ளனர்.

hey