சட் டவி ரோ தமாக கடல் மா ர்க்கமாக மன்னாருக்கு வந்த இருவர் த னி மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்மன்னாரில் த னி மைப்படுத்தப்பட்ட புகையிரத பணியாளர்கள் மூவருக்கும் கொ ரோ னா தொ ற் று இல் லை என சி.பீ.ஆர்.ப ரிசோ தனை அறிக்கை கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதோடு, மன்னாரில் மேலும் இருவர் த னிமை ப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ம ன்னார் பி ராந்திய சு காதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்தியர் ரி.வினோதன் தெரிவித்துள்ளார்.

மன்னாரில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கலந்துகொண்ட போதே அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார். இதன் போது அவர் மேலும் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,

வவுனியா – பெரியகாடு த னி மைப் படுத்தல் நிலையத்தில் இருந்து தப்பி வந்து மன்னார் சௌத்பார் புகையிரத பகுதியில் ம றைந்து இருந்த போது குறித்த நபரை பி டிப் பதற் கு உ தவிய புகையிரத நி லைய பணி யா ளர்கள் மூ ன்று பேரி ன் சி.பீ.ஆர் ப ரி சோ தனை கள் மு டிவடைந்த நிலையில் அதன் முடி வுகள் எமக்கு கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன.

குறித்த மூன்று பணியாளர்களுக்கும் கொ ரோ னா தொ ற் று இ ல்லை என்று பரிசோதனை முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும் வவுனியா பெ ரியகா டு த னி மைப்படுத்தல் நிலையத்தில் இருந்து த ப்பி வந் த ந பருக்கு திங்கட்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்ட சி.பீ.ஆர் பரி சோ த னையின் முடிவுகளின் அ டிப்படையில் குறித்த நபருக்கும் கொ ரோ னா தொ ற்று இ ல்லை என தெரியவந்துள்ளது.

குறித்த மூன்று பணி யாளர்களையும் அவர்களின் வீடுகளுக்கு அனுப்பி விட்டு பு கை யிரத நி லைய த்தை தி றக்க மு டியுமா? என்பது தொடர்பாக நாங்கள் ஆ ராய்ந்து வருகின்றோம்.

மேலும் இன்று அதிகாலை இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு சட்ட வி ரோ தமா க கடல் மா ர்க் கமாக வந் தார்கள் எ ன ந ம்பப்படுகின்ற இரண்டு நபர்கள் க டற் ப டையினரினால் த லைமன்னார் பிரதே சத்தில் வைத்து கை து செய்யப்பட்டு தலை மன்னார் பொ லிஸா ரிடம் ஒ ப்ப டைக்கப் பட்டுள்ளனர்.

இவர்கள் மன்னார் பகுதிக்கு அழைத்து வரப்பட்டு பள் ளிமுனைப் பகுதியில் உள்ள அவர்களுடைய வீ டுகளில் தனி மைப்படுத்தப்பட உள்ளனர்.

இவர் களு க்கான பி.சீ.ஆர்.பரி சோ தனைகள் ஒரு வாரத் தின் பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்டு அதன் முடிவுகளுக்கு அமைவாக அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை தொ டர்பில் தீர்மா னிப்போம் என அவர் கூறியுள்ளார்.

hey