வவுனியா வைத்தியசாலையில் த ற்கொ லைக்கு முயன்ற சி றுமிவவுனியா வை த்தியசாலையின் மாடிக்கட்டத்தில் ஏ றி த ற்கொ லை செய்துகொள்ள முயற்சித்த சி றுமியால் வவுனியா வை த்தியசாலை வ ளாகத்தில் நேற்று பரபரப்பான சூ ழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்தது.

குறித்த சி றுமி வை த்திய சாலையின் இரண்டாவது மா டிக்கட்டட த்தில் ஏறி கீழே குதிக்க போவதாக தெரிவித்த நிலையில், விரைந்து செயற்பட்ட வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் மா டிக்கட்டடத்தில் ஏறி சி றுமி யை மீட் டிருந்தனர்.

ஈச்சங்குளம் பகுதியை சேர்ந்த 15 வயதான சி றுமியே இவ்வாறு த ற்கொ லைக்கு முயற்சி செய்ததுடன், கா தல் வி வகா ரத்தினாலேயே தான் த ற்கொ லைக்கு முயன்றதாக அங்கிருந்தவர்களிடம் அவர் தெ ரிவித்துள்ளார்.

குறித்த சம் பவத்தால் வவுனியா வைத்தியசாலையில் ச ற்றுநேரம் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey