கல்லூரி மாணவியுடன் த லைம றைவான இ ரண்டு கு ழந் தைகளின் த ந்தை! அவ மா னத்தில் ம னைவி எடு த்த வி பரீ த மு டிவுதமிழகத்தில் கணவன், கல்லூரி மா ணவியுடன் சென்ற வி ரக் தியில் ம னைவி கு ழந்தை களுடன் சே ர்ந்து த ற்கொ லை செய்து கொ ண்ட ச ம் பவம் ப ரப ர ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வ ல்ல ம்பக்காடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முத்து. இவரது மனைவி ராதா. இ வர்க ளுக்கு அபிஷேக், அபிருத் என்ற 2 ம கன் கள் உள்ளனர்.

இந்நி லையில் மு த்து 22 வயது க ல்லூரி மாணவி விஜயலட்சுமி கமலி என்பவருடன் தொடர்பில் இ ருந்து ள் ளார். இந்த தொடர்பு முத்துவின் ம னை வி ரா தா விற்கு தெரிந்து, கடந்த சில நா ட்களாக க ணவ ன் ம னைவி யி டையே ச ண் டை ந டந்து ள்ளதாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில் நேற்று முத்து, விஜய லட்சுமியை க டத் தி செ ன்றுவிட்டார். இ தைஅறிந்த அ க்கம் பக்க த்தினர் அ சி ங் கமாக பேசியதாக தெ ரி கிறது. இத னால் ம ன மு டை ந்த ராதா ப டுக் கை அ றை யின் க த வை உள் பக்க மாக பூ ட்டி வி ட்டு இ ரண்டு ம க ன்கள் மீ தும் தன் மீதும் ம ண் ணெ ண் ணெயை ஊ ற் றி தீ வை த் துக் கொ ண்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

அப்போது மூ வரி ன் அ ல றும் ச த்த ம் கே ட்டு பக்க த்து வீட்டில் வ சிக்கும் உற வினர் கள் அவ ர்க ளை மீ ட்டு அரசு ம ருத்துவம னை க்கு கொ ண்டுச் சென் றனர்.

ஆனால் மூவரும் சி கி ச் சை பல னின் றி இ றந் தனர்.

இந்த ச ம் பவம் தொ டர் பாக வ ழ க்கு ப்ப திவு செய்து பொ லி சார் மூ ன் று பே ரின் உ யிரி ழப்புக் கு கார ணமா க இ ருந் த மு த்துவை தேடி வரு கின்ற னர்.

hey