பிரபல சீ ரியல் ந டிகை வீ ட்டு க ழி ப்ப றை யில் தூ க்கு போ ட்டு த ற்கொ லைசீரியல்நடிகை

பிரபல சீரியல் ந டிகை ஸ்ரவானி கொ ண்டப ல்லி த ற்கொ லை செய்து கொண்டுள்ளார்.

26 வயதான ஸ்ரவானி மனசு மமதா, மௌனராகம் உள்ளிட்ட சீ ரிய ல்களில் நடி த்துள்ளார்.

8 வருடங்களாக தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடித்து வரும் ஸ்ராவானி நேற்று இ ரவு ஹை தராபாத்தில் உள்ள தனது வீட்டின் க ழிப்ப றை யில் தூ க்கி ட்டு த ற்கொ லை செய்து கொ ண்ட தாக கூறப்படுகிறது.

அவரது பெ ற்றோர் அ ளித்த தகவலின் அடி ப்படையில் ஸ்ரவானியின் ச டல த்தைக் கை ப்ப ற்றிய பொ லி சார் உ ட ற்கூ ரா ய்வுக்கு அனுப்பி வை த்தனர். த ற்கொ லைக்கா ன கார ணம் குறித்தும் வி சா ரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இதனிடையில் டிக்டாக் ஆப் மூலம் அ றிமுகமான தே வராஜ் ரெ ட்டி என்ற நபர் தனது ஸ்ர வானியிடம் பண ம் கேட்டு ன்பு று த்தி யதாக அவரது ச கோ தரர் ஷிவா கூறியுள்ளார்.

இது கு றித்த பு கா ரின் பே ரில் தே வராஜ் ரெ ட்டி மீது வழ க்கு ப்ப திவு செ ய்யப்பட்டு வி சா ரணை ந டைபெ ற்று வருவதாக பொ லிசார் தெ ரிவித்துள்ள னர்.

hey