இட்லி சாப்பிட ம று த்த 5 வயது கு ழ ந்தை கொ லை: ப தறவை த்த ச ம்பவம்தமிழகத்தில்

தமிழகத்தில் இட்லி சாப்பிட ம று த்ததால் 5 வயது பெ ண் கு ழந்தையை கொ லை செய்த வ ழக்கில் அக்குழ ந்தையின் பெ ரியம்மா கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

க ள்ள க்கு றிச்சியின் மேல்வி ழி கிராமத்தை சேர்ந்த ரொசோரியா-ஜெயராணி த ம்பதியரின் 5 வயது கு ழ ந்தை ரென்சிமேரி.

கடந்த 3 ஆ ண்டு களுக்கு முன்னர் ஜெயராணி இ ற ந்து விட, தா யை இ ழந்து த வி த்த ரெ ன்சிமேரி அவரது பா ட்டி வ ளர்த்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் நேற்ற மா லை ஜெயராணியின் ச கோதரி ஆரோ க்கியமேரி, ரென்சிமேரியை உ-ரு-ட்டு க-ட்டை-யால் க்கி-யதா-க தெரிகிறது.

இதில் கு ழந்தை பல-த்த கா-யமடைய, அருகிலுள்ள ம-ருத்துவ-மனைக்கு கொண்டு சென்றும் கு ழந்தை இ-றந்து-வி-ட்டதாக தெரி-வித்தனர்.

இத்தகவல் கா-ட்டு- தீ- போ ல் ப-ரவ கிராம நிர்வாக அ லுவலரிடம் ஊ-ர்மக்கள் தகவல் தெ-ரிவித்து-ள்ளனர்.

இதனை யடு த்து கி ராம நிர்வாக அலுவலர் அளி த்த பு-காரின் பே ரில் ஆ ரோ க்கியமேரியை கைது செய்த பொ லி சார் வி சார ணை நடத்தி வரு கின்றனர்.

மு-தல்கட்ட வி-சார ணையில், கு-ழந்தை இட்லி சாப்பிட ம றுத்து அ- டம்பி-டித்த-தால் டி-த்ததாக ஆ-ரோக்கியமேரி வா-க்கு-மூ-லம் அளி த்துள்ளார்.

இ தையடுத்து கிராம நிர்வாக அ லுவலரின் புகா-ரின் பே-ரில் ஆ-ரோக்கியமேரியை போ1 லீசார் கை-து செய்தனர்.

hey