கறுப்பாக இருப்பதாக கே லி செ ய்த தோ ழிகள் : 19 வ யது மா ண வி எடுத்த வி பரீ த மு டிவுஆர்த்தி..

இந்தியாவில் க றுப்பாக இ ருப்பதாக தோ ழிகள் கே லி, கி ண்ட ல் செ ய்ததால் 19 வ யது இ ளம் பெ ண் த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டு ள்ளார்.

திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் நெடுமங்காடு ப குதியை சே ர்ந்தவ ர்கள் சதீஷ்குமார் – சிந்து த ம்பதி. இ ந்த த ம்பதிக்கு ஆர்த்தி, அவானி எ ன்று இ ரு ம கள்க ள் உ ள்ள னர். இ தில், 19 வ யது ஆர்த்தி நெடுமங்காடு அ ரசு க ல்லூரியில் இ ரண்டாமா ண்டு ப டித்து வ ருகிறார்.

ஆர்த்தியின் அ வரை நீ க றுப்பாக இ ருக்கிறாய் எ ன்று அ டிக்க டி கே லி பே சியதாக சொ ல்லப்ப டுகிறது. இ தனால், ம னமு டைந் த நி லையிலிரு ந்த ஆர்த்தி வீ ட்டில் யா ருமி ல்லாத போ து நே ற்று தூ க் கு ப் போ ட் டு த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டு ள்ளார்.

ச கோத ரி அவானிதான் ஆர்த்தி தூ க் கி ல் தொ ங் கு வ தை மு தலில் பா ர்த்து க த்தியு ள்ளார். தொ டர்ந்து , பொ லிசாருக்கு த கவல் தெ ரிவிக்க ப்பட்டு, உ டல் பி ரே த ப ரிசோ தனைக்காக ம ருத்துவம னைக்கு அ னுப்பி வை க்கப்ப ட்டது.

ஆர்த்தியின் உ டலை பா ர்த்து பெ ற்றோர் , ச கோதரி க த றி அ ழு த து ப ரிதாப த்தை ஏ ற்படுத்தி யது. த ற் கொ லை க் கு மு ன் ஆர்த்தி எ ழுதி வை த்த க டிதத்தில்,

க றுப்பாக இ ருப்பதாக கூ றி எ ன் தோ ழிகள் கே லி செ ய்து வ ருகின் றனர். அ தனால் த ற் கொ லை செ ய்து கொ ள்கி றேன் எ ன்று எ ழுதியு ள்ளார். இ ந்த ச ம்ப வம் தொ டர்பாக பொ லிசார் வி சாரணை ந டத்தி வ ருகின் றனர்.

hey