ம னைவியின் ந டத்தையில் ச ந் தே கம்! க ண வன் அரங்கேற்றிய கொ டூ ர ச ம் பவம்!!நடத்தையில் ச ந்தேகம்!

புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை வேல்ராம்பட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் விஜயன். 58 வயதான இவருக்கு சாந்தி(52) என்ற ம னை வி உள்ளார்.

இதில் விஜயன் அ ரசு பள்ளியில் ஆ சி ரி யராகவும், ம னை வி சாந்தி தனியார் பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றி வந்துள்ளனர். இந்த தம்பதிக்கு, கல்லூரியில் படிக்கும் ஒரு மகள், ஒரு ம கன் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக ம னை வி யின் ந ட த் தை யில் ச ந் தே கம் அடைந்த விஜயன், அ டி க் க டி அவருடன் த க ரா றில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். இதையடுத்து, இன்று இருவரும் வீட்டில் இருந்த போது, இருவருக்கும் இடையே மீண்டும் த க ரா று ஏ ற் ப ட்ட தால், ஆ த் தி ரம் அடைந்த விஜயன், அவரை கொ டூ ர மாக தா க் கி யுள் ளார்

அதன் பின், சா ந் தியின் கை கால்களை கட்டி வீட்டில் இருந்த க த் தி யா ல் க ழு த் தை அ று த்து கொ லை செ ய் துள் ளார். அதை தொடர்ந்து, கொ லை க் கு பயன்படுத்திய க த் தி யு டன் விஜயன் அருகில் இருக்கும் மு த லி யார் பே ட்டை கா வ ல் நி லை ய த்தி ல் ச ர ணடை ந் துள்ளார்.

பின்னர் ச ர ண டைந்த விஜயன் கொ டு த்த தக வ லி ன் பே ரி ல் ச ம்ப வ இடத்திற்குச் சென்ற மு த லியா ர் பேட்டை பொ லி சா ர் சாந்தியின் உ ட லை கை ப் பற் றி பி ரே த ப ரி சோத னை க்காக கதிர்காமம் அ ர சு ம ரு த் து வ ம னைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த ச ம் ப வ ம் குறித்து பொ லி சா ர் வ ழ க்கு ப தி வு செ ய் து க ண வ ர் வி ஜய னி டம் வி சா ர ணை மே ற் கொ ண் டு வருகின்றனர்.

hey