15 வயது சி றுவனுடன் உ றவு வை த் திருந்த தி ருமணமான 35 வயது ஆசிரியை? க ர்ப்ப மா னதற்கு க ணவர் கா ரணம் எ ன ம றுப்பு!பி ரித்தா னியாவி ல் தி ருமண மான பெ ண் ஆ சியர் ஒ ருவர், 16 வ யதிற் குட்பட்ட மா ண வ னுட ன் பா லி ய ல் உ ற வு வை த்திருந்த தாக கு ற் றம் சா ட்டப்பட் ட நி லையில், அ தை அவர் ம றுத்து ள்ளா ர்.

பிரித்தானியாவின் Buckinghamshire-ன் Wendover ப குதி யை சே ர்ந் தவ ர் Kandice Barber. 35 வயது ம தி க்க த்தக்க இ வர் Buckinghamshire-ல் இருக்கும் ப ள்ளி ஒன்றில் ஆசி ரிய ராக இருந்து வ ந்துள் ளார்.

இந்நிலையில், இவர் 16 வயதுக்குட்பட்ட மா ண வ னு டன் நெரு க்க மா க இ ருந்து தொ டர் பான பா லியல் கு ற் றங் களை ம று க்கி றார்.இவர் தான் க ர்ப்பமா ன தற்கு, காரணம் கணவர் தா ன் எனவும் கூ றியு ள்ளார். க ர்ப் ப மா ன இ வர் க ரு ச்சி தை வு ஏ ற்ப ட்டு விட்டது.

கடந்த 2019-ஆம் ஆ ண்டு கு றி த்த ஆ சி ரியை மே லா டை யின் றி மாண வ ர்க ளுக் கு பு கைப்ப டம் ப கி ர்ந்த தாக கு ற்ற ம் சா ட்டப ட்டது.

அத ன் பின் இது தொ ட ர்பான வி சா ரணை நீ தி மன்ற த்தில் ந டை பெற்று வருகிறது. ஆ னால் Kandice Barber தா ன் அ ந்த பு கைப் படத் தை அ னு ப்பவில் லை என்றும், தன்னுடைய ஸ் னாப் ஷாட் ஹேக் செ ய்யப் பட் டிருக்க வேண்டும் என்றும் பொ லி சாரிட ம் கூறி யுள் ளார்.

மேலும், குறி த்த ஆ சிரியை அ ந்த சி றுவ னுட ன் கா ர் ம ற் றும் வ னப்ப குதி களில் பா லி ய ல் செ ய ல் களில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

வீ டியோ கால் மூலம் அ ளிக் கப்பட்ட ஆ தா ரத்தில், இ தன் கார ண மாக ஆ சிரி யர் க ர்ப் பமா னதால், சி று வன் ப ள்ளிக் கு செல்லாமல் ஒரு வித ப த ட்ட த்துடன் இ ருந்து ள்ளான். இ தில் நா ன் பொ ய் செல் லவில் லை எ ன்று சி றுவன் கூ றியதா கபிர பல ஆங்கில ஊடகம் செய்தி வெ ளியிட்டுள்ளது.

இதையடுத்து கி றிஸ்தும ஸிற்கு மு ன்பு Kandice Barber-க்கு க ருச்சி தைவு ஏ ற்பட்டுவிட்டதாக கூ றப்படுகிறது. இத னா ல் இ து தொ டர்பா ன வி சார ணை நீதி மன்ற த்தில் அ டுத்தடுத்து நடைபெற்று வருவதால், இந்த வ ழ க்கின் யார் கு ற் ற வா ளி? யார் பொ ய் சொல்கிறார் என்ப து வி ரைவி ல் தெ ரி ந்துவி டும்.

hey