நி ச்சயதார்த்தம் முடிந்து மண ப்பெ ண்ணுக்கு மு த்தமிட்ட மாப்பிள்ளை! அடுத்த சில நிமிடங்களில் நடந்த வாழ்க்கையை பு ரட்டி போ ட்ட ச ம்பவம்பிரேசிலில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த பின்னர் புதுமாப்பிள்ளை நீ ரில் மூழ் கி உ யி ரிழந்த ச ம் பவம் சோ கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரேசிலை சேர்ந்த கோடீஸ்வர தொழிலதிபர் Joao Guilherme Torres Fadini (24). இ வருக்கும் Larissa Campos (25) என்ற பெ ண்ணுக்கும் சமீ பத்தில் திரும ண நி ச்சய தார்த்தம் ந டந்தது.

இ தையடுத்து த ங்கள் ந ண்பர்களுடன் அந்த இ ளம் தம்பதி Sao Paulo மாகாண த்தில் உள்ள Itupararanga அ ணை க்கட்டுக்கு செ ன்றனர்.
அங்கு தனது நண் பர்களுடன் நீ ச்சல் போ ட்டியில் ஈடுபட்ட Joao திடீரென த ண்ணீருக் குள் மூ ழ் கினார்.

இது கு றித்து த கவல றிந்த அதி காரிகள் நீ ரில் இ ற ங்கும் வீர ர்க ளுடன் சே ர்ந் து Joao-ஐ தே டும் ப ணி யில் ஈ டுப ட்ட நி லை யில் ஒரு மணி நேரம் கழி த்து ச டல மாக மீ ட்கப் பட்டார்.

இது குறித்து Larissa கூ றுகை யில், எ னக்கு ம கி ழ்ச்சியுடன் மு த்த ம் கொடு த்து விட் டு த ண் ணீரு க்குள் இ ற ங்கினார்.

பின்னர் ச டல மாக வே அ வரை பா ர்த்தே ன், நா ங்கள் ஒருவ ருக் கொ ருவர் மி கவும் நே சித் தோம்.
நா ங்கள் இ துவரை இ ருந்த அ ன்பான நிமி டங்கள் என்றும் என் ம னதில் இ ரு ந்து நீ ங் கா மல் இருக்கும்.

தி ரும ணத் துக்கு பின்னர் அ டுத்தா ண்டு கொ லம்பி யாவு க்கு தே னிலவு செல் ல தி ட்ட மிட்டி ருந்தோம், ஆனால் நிறைவேறாமலேயே போ ய்விட்ட து என கூ றி யுள் ளார்.

hey