வவுனியாவில் இ- றை-ச்சிக்காக க டத்தி ச்செல்லப்பட்ட மா டு கள் மீ ட்புவவுனியாவில்

வவுனியா – நெ டுங்கே ணியில் இருந்து மத வாச்சி நோ க்கி இ றை ச்சி க்காக க ட த்தி ச்செ ல்ல ப்ப ட்ட 11 மா டுக ளை மடுக்கந்த பொ லிஸார் மீட்டு ள்ள னர்.

குறித்த மா டுக ள் நெ டுங்கேணியிலிருந்து மா மடு ப்பகுதியூடாக ம தவாச்சி நோ க்கி கொண்டு செல்ல ப்படவிருந்த நி லையில் இன்று ம டு கந்தைப்ப குதியில் க ட மை யில் ஈ டுபட்டிருந்த பொ லிஸா ர் அ வ ற்றை மீட்டு ள்ளனர்.

அனுமதிப்பத்திரம் இ ன்றி மு றை யான நடைமு றைகளை பே ணாமல் குறித்த மா டுகள் கொ ண்டுசெல்ல ப்பட்டிருந்ததாக தெ ரிவித்த பொலி ஸார் அவ ற்றை க ட த்தி ச்செ ல்ல பய ன்படுத்த ப்பட்ட கப் வா க ன த்தை யும், இரண்டு நப ர்களை யும் கை து செ ய்து ள்ளதாக தெ ரிவித்து ள்ளனர்.

கை து செ ய்ய ப்பட்டவர்கள் வி சார ணைகளின் பின்னர் நீ திம ன்றி ல் ஆ ஜர்ப டுத்தப்படவுள்ளமை கு றிப்பி டத்தக்கது.

hey