வவுனியாவில் வி ப த்து! முந்திச் செல்ல முற்பட்டதால் நேர்ந்த வி பரீதம்வவுனியா – ஹொறவப்பொத்தானை வீதியில் நேற்று காலை இடம்பெற்ற வி பத்தில் இரண்டு முச்சக்கரவண்டிகள் சே தம டைந்ததுடன், சாரதிகள் சி றுகா யம டைந்துள்ளனர்.

வவுனியா நகரிலிருந்து கோவில்குளம் நோக்கி பயணித்த இரு முச்சக்கரவண்டிகள், ஹொறவப்பொத்தான வீதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது ஒன்றை ஒன்று முந்திச்செல்ல முற்பட்ட நிலையில் குறித்த வி பத்து இடம்பெற்றுள்ளது.

வி பத்தில் இரண்டு முச்சக்கரவண்டிகளும் சே தமடைந்த நிலையில் அதன் சார திகள் சிறு கா யங்களுக்கு இ லக்காகியுள்ளதாக தெரியவருகிறது.

வி பத்து தொடர்பான வி சாரணைகளை வவுனியா போ க்குவரத்து பொ லிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

hey