இலங்கை மத்திய வங்கி ம ற்றும் சர்வதேச நாணய நி தி யத்தின் உயரதிகாரியான தமிழ் யுவதி ப ரிதா ப ம ர ணம்இலங்கை மத்திய வங்கியின் உதவி இயக்குனராகவும், சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் இலங்கை அலுவலகத்திலும் முக்கிய பதவிவகித்து வந்த அமிதா சுந்தரராஜ் (34), நேற்று முன்தினம் மட்ட க்குளியில் இடம்பெற்ற வி ப த்தில் உயி ரிழந்து ள்ளார்.

லொறியொன்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து, வீதித்தடைகளை உ டை த்துக் கொண்டு, எ திர்த்தி சையில் வந்து கொண்டிருந்த முச்சக்கர வண்டியை மோ தித்த ள்ளி யதில் இந்த வி ப த்து நேர்ந்தது.

இலங்கையில் பொருளாதாரத்தில் பட்டம் பெற்ற பின்னர், அமெரிக்காவில் பொ ருளாதாரத்தில் முது கலை பட்டம் பெற்றிருந்தார்.

இந்த வி பத்தில் மு ச்சக்கர வண்டி சாரதியான கிருஷாந்தா சில்வா (52) என்பவரும் ப லியா னார்.

hey