வவுனியா பொது வைத்தியசாலையில் ஊழியர்கள் க வனயீர்ப்பு போ ராட்டம்வவுனியாவில்

வவுனியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் பணியாற்றும் சிற்றூழியர்களினால் பணிப்புறக்கணிப்பு முன்னேடுக்கப்பட்டதுடன் க வனயீர்ப்பு போ ராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.

குறித்த க வனயீர்ப்பு போ ராட்டம் வை த்தியசாலையின் வெளிநோ யாளர் பிரிவுக்கு முன்பாக இன்று (02.09.2020) காலை 9.00 மணி தொடக்கம் 11.00 மணிவரை முன்னெடுக்கப்பட்டடிருந்தது.

வரவு மற்றும் வெளியேறல் தொடர்பாக நேரத்தினை விரல் அடையாள இயந்திரத்தில் பதிவு செய்யும் நடமுறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகவும் இச் செயற்பாடு

தமது கடமைக்கு இ டையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் அ மைந்துள்ளமையினால் அதனை தவிர்த்து பழைய முறைப்படி கையொப்பம் இடு வதற்காக செயற்பாட்டினை முன்னெடுக்குமாறு தெரிவித்து இவ் கவ னயீர்ப்பு போ ராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது.

கவ னயீர்ப்பு போ ராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த சிற்றூழியர்கள் எங்களை சுய மரியாதையுடனும் சுய கௌரவத்துடனும் பணி செய்ய விடு , கைவிரல் அடையாள பதிவேடு கேட்டு எங்களை அ சிங்கப்படுத்தாதே ,

கடமை ஒ ழுங்கை சீர் கு ழைக்காதே மன அமையுடன் பணி செய்ய விடு , வடமாகாண சபையே இது நியாயமா? , எமக்கு மட்டும் ஏன் இந்த அநீ தி போன்ற வாசகங்கள் எழுதிய பஙதாதைகளை ஏ ந்தியிருந்தனர்.

சிற்றூழியர்களின் இவ் ப ணிப்பு றக்கணிப்பு போ ராட்டம் காரணமாக வெ ளிநோ யாளர் பிரிவுக்கு வருகை தந்த பொதுமக்கள் பல்வேறு இ ன்னல்களுக்கு மு கங்கொ டுத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

hey