வவுனியாவில் வா ள் மற்றும் க ஞ்சா வுடன் இ ளைஞ ரொருவர் கை துவவுனியாவில்

கேரளா க ஞ்சா மற்றும் இர ண்டு வா ள்களுடன் இளைஞர் ஒருவர் கை து செய்யப்பட்டுள்ளதாக வவுனியா பொ லிசார் தெ ரிவித்துள்ளனர்.

வவுனியா பொ லிசாருக்கு கி டைத்த இ ரகசிய தக வலையடுத்து மேற்கொண்ட விசேட நடவடிக்கையின் போதே கு றித்த இளைஞர் நேற்று இரவு (31.08) கை து செ ய்யப்பட்டுள்ளார்.

வவுனியா, மாமடு, நெ டுங்குளம் பகுதியில் ச ந்தே கத்திற்கிடமான மு றையில் நின்ற 20 வயது இ ளைஞன் ஒருவரின் பொ தி யினை சோ தனை செய்த போது 575 கிராம் கே ரளா க ஞ்சா மீ ட்கப்பட்டதுடன், ம றை த்து வை க்கப்பட்டிருந்த இரு வா ள்க ளும் கை ப்பற்றப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து குறித்த இ ளைஞர் கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பான மேலதிக வி சார ணைகளை முன்னெ டுத்துள்ள வவுனியா பொ லி சார் கை து செய்யப்பட்ட இ ளை ஞனை வவுனியா நீ திமன்றில் மு ற்படுத்த நட வடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

hey