வவுனியாவில் பெ ற்றோர் த ன்னை து- ன்பு று த்து வதாக மா ணவி பொ லிஸில் மு றை ப்பாடு : பெ ற்றோர் கை துவவுனியா செட்டிக்குளம் பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட ஒர் கி ராம த்தில் மக ளை து- ன்புறு த்திய கு ற்ற ச்சா ட்டில் பெ ற்றோ ரை பொ லிஸார் கை து செய்துள்ளனர்.

கு றித்த ச ம்பவம் நே ற்றையதினம் (29.08.2020) இ டம்பெற்று ள்ள துடன் இச் ச ம்பவம் தொ டர்பில் மே லும் தெ ரியவ ருகை யில்,

குறித்த 17 வ யதுடைய மா ணவி பெ ற்றோ ர் த ன்னை து ன்பு றுத்தி யதாக தெரிவித்து பொ லிஸ் நி லைய த்தில் மு றை ப்பாடு மேற்கொ ண்டதி னைய டுத்து பொ லி ஸார் மா ண வி னை யை வவுனியா மா வட்ட பொது வை த்தி யசா லை யில் அ னு மதித்துள்ளனர்.

ச ம்ப வம் தொ டர்பிலான வி சார ணை களை மே ற்கொ ண்ட செ ட்டிக்குளம் பொ லிஸார் மா ண வியின் வா க்கு மூல த்தி னை யடுத்து மா ணவி யின் பெ ற்றோ ரை கை து செய்து பொ லிஸ் த டு ப்பு கா வ லில் வை த்து ள்ளனர்.

மே லதிக வி சார ணைகளின் பின்னர் பெ ற்றோ ரை வவுனியா மா வட்ட நீ த வான் நீ திமன்றில் ஆ யர்படு த்து வத ற்குரிய நட வடிக்கைகளை மே ற்கொண்டு வருகின்றனர்.

hey