ம துபான பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி : வெற்று போத்தல்களை திருப்பி கொடுத்தால் பணம்ம துபானம்

கு டித்துவிட்டு சுற்றுப்புறங்களில் ம துபான போத்தல்கள் மற்றும் பி யர் ரின்களை வீசியெறிவதால் சூழல் மா சடைகின்றது.

எனவே இதனை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் புதிய முறையொன்றை ம துவ ரித்திணைக்களம் நடைமுறைப்படுத்த உள்ளது.

கடந்த வருடம் 300 மில்லியன் ம துபான போ த்தல்கள் மற்றும் 160 மில்லியன் பி யர் கான்களை வாங்கியதாக ம துவ ரித்திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

புதிய முறையின்படி வீதியோரங்களில் ம துபான போ த்தல்களை வீசியெறிவதை தடுக்கும் வகையில் அவற்றை திருப்பி ஒப்படைக்க ம துவரி திணைக்களம் ஊ க்குவிக்கிறது.

வீதியோரங்களில் 175 மில்லி லீற்றர் மதுபான போத்தல்கள் பெருமளவில் வீசியெறிப்படுவதாக வெளியான தகவலை அடுத்தே ம துவ ரித்திணைக்களம் புதிய முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

புதிய முறையின் கீழ் முதல் கட்டமாக, எந்தவொரு ம துபான விற்பனை நிலையத்திலும் திருப்பி ஒப்படைக்கப்படும் ஒவ்வொரு வெற்று 175 மில்லி லீற்றர் அ ல்கஹோல் போ த்தலுக்கும் பணத்தைத் திரும்ப வழங்க ம துவரித்திணைக்களம் தீர்மானித்துள்ளது.

hey