நல்லூர் செல்லவுள்ள பக்தர்களுக்கு க டும் எ ச்சரிக்கை! சுகாதார வை த்திய அதிகாரியாழ்ப்பாணம்

நல்லூர் கந்தசாமி ஆலய திருவிழாவின்போது எதிர்வரும் தினங்களில் இ றுக்கமான சு காதாரக் க ட்டுப்பாடுகள், வி திமுறைகள் பேணப்படும் என யாழ் மாநகரசபை சுகாதார வை த்திய அதிகாரி அறிவித்துள்ளார்.

கோ விட்-19 சு காதார வ ழிகாட்டல்களை மீறி சமூக இடைவெளியைப் பொருட்படுத்தாமல் செயற்படுபவர்களுக்கு எ திராக தனிமைப்படுத்தல், நோ ய்த்த டுப்புச் ச ட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடு க்கவேண்டிய துரதிர்ஷ்ட நிலைஏற்பட வாய்ப்புள்ளது எனவும் அவா் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

நல்லூர் பெருந்திருவிழா நடவடிக்கைகளை சு காதார வழிமுறைகளுடன் ம ட்டுப்படுத்தப்பட்ட எ ண்ணிக்கை யிலான பக்தர்களுடன் முன்னெடுக்குமாறு சுகாதார பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் மாகாண சு காதார பணிப்பாளர் ஆகியோர் அ றிவுறுத்தியுள்ளனர்.

தொ ற்றுநோ ய் க ட்டுப்பாட்டு விதி முறைகளை மீறி பக்தர்கள் ஆலய சூ ழலில் கூடும் சந்தர்ப்பத்தில் தொ ற்றுநோ ய் ப ரவும் அ பாயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

எனவே, எதிர்வரும் தினங்களில் இ றுக்கமான சு காதார க ட்டுப்பா டுகள், வி திமுறைகள் என்பவற்றை மீ றுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.

இதனைக் கருத்தில் கொண்டு அனைவரும் சுகாதார பாது காப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றி பொ றுப்புணர்வுடன் செயற்படுமாறு யாழ் மாநகர சபை சு காதார வை த்திய அதிகாரி பணிமனை அ றிவு றுத்தியுள்ளது.

hey