சமூகத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட கொ ரோனா நோ யாளி – ஆசிரியர்கள் உட்பட 100 பேர் தனிமைப்படுத்தல்கொ ரோனா

அனுராதபுரம், ராஜாங்கன யாய 5 பிரதேசத்தில் பாடசாலை மாணவர் ஒருவர் நேற்று கொ ரோனா தொ ற்றுடன் அடையாளம் காணப்பட்டார்.

இதன் காரணமாக பாடசாலை ஆசிரியர்கள் உட்பட 100 பேர் த னிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வட மத்திய மாகாண சுகாதார பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜாங்கன யாய 5 நவோத்யா வித்தியாலயத்தில் 11ஆம் வகுதிப்பில் கற்கும் 16 வயதுடைய மாணவனுக்கே கொ ரோனா தொ ற்று உறுதியாகியுள்ளது.

அந்த பிரதேசத்தில் முதல் முறையாக கொ ரோனா தொ ற்றுக்குள்ளான நபரின் வீட்டிற்கு முன்னால் இந்த மாணவன் வசித்து வருகின்றார்.

இந்நிலையிலேயே கொ ரோனா இவ்வாறு ஆசிரியர்கள் உட்பட 100 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

hey