வவுனியா கனகராயன்குளம் பகுதியில் ரயில் வி பத் து : வடக்கிற்கான போக்குவரத்து ஸ் தம்பி தம்வவுனியா கனகராயன்குளம் பகுதியில் ரயில் வி பத் து : வடக்கிற்கான போக்குவரத்து ஸ் தம்பி தம்

வவுனியா கனகராயன்குளம் பகுதியில் ரயில் வி பத் து : வடக்கிற்கான போக்குவரத்து ஸ் தம்பி தம், Vanni BBC News Website | வன்னி பிபிசி செய்திகள்

வவுனியா கனகராயன்குளம் பகுதியில் ரயில் வி பத் து : வடக்கிற்கான போக்குவரத்து ஸ் தம்பி தம், Vanni BBC News Website | வன்னி பிபிசி செய்திகள்

யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொழும்பு நோக்கி (09/07/2020, அதிகாலை 3.45, மணிக்கு) பயணித்த அதிவேக புகையிரதம் மாங்குளத்திற்கும் புளியங்குளத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் புகையிரதப் பாதையை ஊட றுத் த யானையுடன் மோ துண் டு வி பத் துக்
குள் ளாகியு ள்ளது.

இந்த வி பத் துச் ச ம்ப வத் தின் போ து புகையிரதப் பாதையை விட்டு இரண்டு புகையிரதப் பெட்டிகள் த டம்புர ண்டு உள்ளது.

வவுனியா கனகராயன்குளம் பகுதியில் ரயில் வி பத் து : வடக்கிற்கான போக்குவரத்து ஸ் தம்பி தம், Vanni BBC News Website | வன்னி பிபிசி செய்திகள்

பயணிகளுக்கான இ ழப் புகள் தொடர்பில் தகவல் கிடைக்கவில்லை.

இந்த வி பத் துச் ச ம்பவ த்தின் எ திரொ லியாக யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொழும்பு நோக்கி பயணித்தைத் தொடர இருந்த இரண்டு புகையிரதங்களின் பயணங்களும் மறு அறிவிப்பு கிடைக்கும் வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை புகையிரதத் திணைக்களத் தகவல் ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.

வவுனியா கனகராயன்குளம் பகுதியில் ரயில் வி பத் து : வடக்கிற்கான போக்குவரத்து ஸ் தம்பி தம், Vanni BBC News Website | வன்னி பிபிசி செய்திகள்

hey