ஊ ரடங்கு தொடர்பில் வெளிவந்த புதிய தகவல்கொ ரோனா வை ர ஸ் தொ ற்று ப ரவல் கட் டுப்ப டுத்தப்பட்டு நாடு சு காதார ரீதியில் பா துகாப்பாக உள்ள நிலையில் நாட்டின் எந்தப் பகுதியையும் மு டக்கும் தேவை கிடையாதென சு காதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்தார்.

கொழும்பில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் இதை தெரிவித்துள்ளார்.பொதுத் தேர்தல் சு காதார மு றைகளுக்கு அமைய நாடு முழுவதும் நடைபெற்றமை தொடர்பில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு அவர் நன்றி தெரிவித்தார்.

பிரதமர், ஜனாதிபதி, சுகாதார அமைச்சர் ஆகியோர் வழங்கிய வழி காட்டல்கள் மற்றும் ஒத்துழைப்பையும் அவர் சு ட்டிக்காட்டியதுடன் அதற்காக அ ர்ப்பணிப்புடன் செ யற்பட்ட சகல சுகாதாரத் துறையினருக்கும் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் தமது நன்றியைத் தெ ரிவித் தார்.

மேலும் நாட்டில் தற்போது கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற் று ப ரவ ல் கட் டுப்படுத்தப்பட்டு நா டு சு காதார ரீதியில் பா துகாப்பாக உள்ளது.இந்த நிலையில் நாட்டின் எந்தப் பகுதியையும் மு டக்கும் தேவை கிடையாதென அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்தார்.

hey