சோபாவில் படுத்து தூங்குபவரா நீங்கள்…? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் ஆ பத்துநம்மில் பலருக்கு ஒரு சில நேரங்களில் சோபாவில் படுத்து டிவி பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது உறங்கி விடும் பழக்கம் உண்டு. ஆனால் சோபாவில் படுத்து தூ ங்குவது மிகவும் ஆ ரோக்கியமற்ற செயல் என்பதுடன் அது பல தீ ங்குகளையும் வி ளைவிக்கும்.

அவையாவன;-

சோபா அழுக்காக இருக்கலாம்

உங்கள் சோபாவில் ஏராளமான தூசுகள் இருக்கும். நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அதைப் பயன்படுத்துகிறோம். அதன் மீது நொ றுக்குத் தீனிகளை சாப்பிடுவோம். சோபாவில் உள்ள ஒவ்வாமை, பா க்டீரியா எதிர்வினைகளைத் தூண்டும்.

தவறான தூக்க நிலை

நீங்கள் சோபாவில் தூ ங்கும்போது உங்கள் முதுகெ லும்புகள் தவறான முறையில் இருக்கலாம். அது எவ்வளவு நவீனமாக இருந்தாலும், அது தூ ங்குவதற்காக அல்ல.

கவனச்சிதறல்கள்

சோபாவிற்கு அருகில் டிவி, விளக்குகள் இருக்கும். மேலும் அது ஹாலில் அமைந்திருக்கும். உங்கள் டிவியில் இருந்து வெளிவரும் மிகச்சிறிய வெளிச்சம் கூட உங்கள் ஒட்டுமொத்த சோ ர்வுக்கு காரணமாக இருக்கலாம். இதை நீங்கள் முதலில் கவனிக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் இறுதியில், சோ ர்வு அதிகரிக்கும் மற்றும் இறுதியில் அது மிகப்பெரியதாகிவிடும்.

சோபாவில் தூங்குவது கடினமாக இருக்கும்

அந்த சிறிய படுக்கையில் தூங்குவது க டினமாக இருக்கும். உங்கள் மோ சமான தூ க்கத்திற்கு இது காரணமாக இருக்கலாம். இதன் விளைவாக, உங்களுக்கு அ ழுத்தம் ஏற்படலாம். அடுத்த நாள் காலையில், நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும், உங்களுக்கு ப யங்கரமான முதுகு அல்லது க ழுத்து வ லி இருக்கும். எனவே முடிந்தவரை சோபாவில் படுத்து தூ ங்குவதை தவிருங்கள்.

hey