யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்பிற்கு க.ஞ்சா க.ட.த்.த முற்பட்டவர்கள் வவுனியாவில் கை.துயாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்பிற்கு சுமார் 1.8 மில்லியன் ரூபாய் மதிப்புள்ள கேரள க.ஞ்.சா பொ.திகளை க.ட. த்தி செல்ல மு.யன்ற இரு சந்.தேகந.பர்களை விசேட அ.தி.ரடிப்ப.டையினர் கை.து செய்துள்ளனர்.

சந். தேகநபர்கள் இருவரும் நேற்று ஈரப்பெரியகுளம், குருந்துபிட்டிய பகுதியில் வைத்து விசேட அ. திரடிப்ப. டையினரால் கை. து செய்யப்பட்டுள்ளனர்.விசேட அ.திர.டிப்ப.டையினருக்குக் கிடைத்த இரகசிய தகவலின் அ.டிப்படையில் மே.ற்கொ.ள்ளப்பட்ட சோ.தனையின் போதே சந்.தேக.ந.பர்கள் சி.க்.கியு.ள்ளனர்.
.

இதன்போது காரினுள் பொதி செய்து வைக்கப்பட்டிருந்த 18 கிலோகிராம் க.ஞ்.சா ப. றிமு. தல் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், மேலதிக வி.சார.ணை.களுக்காக ச. ந். தேக.ந.பர்கள் வவு.னியா ஈரப்பெரியகுள.ம் பொ.லி.ஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ச.ந்தே.கந.பர்கள் 43, 48 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் எனவும், தெமட்ட.கொட ப.குதியில் .வசிப்பவர்கள் எனவும் வி.சார.ணைகளில் இருந்து தெரியவந்துள்ளது.மேலதிக வி.சா.ர.ணை.களின் பின்னர் ச. ந். தேகநபர்கள் வவுனியா நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட உள்ளதாக பொலிஸார் கூறியுள்ளனர்..

hey