வவுனியாவில் குடும்ப த-க-ரா-று து-ப்-பா-க்கி சூ-டாக மாறியது : ஆண் ஒருவர் ப-டு-கா-யம்வவுனியாவில் து-ப்-பா-க்கியால் சு-ட-ப்-ப-ட்ட நிலையில் ஆண் ஒருவர் வவுனியா வை-த்தி-யசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வவுனியாவில் ஓமந்தை அரசமுறிப்பு பகுதியில் கணவன் மனைவிக்கு இடையில் இடம்பெற்ற ச-ண்-டை-யின் போது அங்கு வந்த மனைவியின் சித்தப்பாவினால் குறித்த பெ-ண்ணின் க-ணவன் மீது து-ப்-பா-க்கி பி-ர-யோ-கம் மேற்கொண்டதோடு க-ட்-டை-யினாலும் சர-மாரி-யாகத் தா-க்-கு-த-ல் நடாத்-தியுள்ளார்.

இச்ச-ம்-பவம் தொடர்பாக அக்கிராம மக்களினால் ஓமந்தை பொலிஸாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து அவ்விடத்திற்கு வி-ரைந்த பொ-லிஸாரால் கு-ற்-ற-வாளி கைது செய்துள்ளதுடன், கு-ற்றத்திற்குப் பயன்படுத்திய நாட்டுத் து-ப்-பாக்-கியையும் கை-ப்பற்–றியுள்ளனர்.

சு-ட்டுக் கா-ய-த்தி-ற்குள்ளானவர் 29 வயதான தேவராசா ஜெயசுதன் என்பவர் வவுனியா வை-த்தியசாலை அ-திதீ-விர சி-கிச்-சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இச்ச-ம்ப-வம் தொ-டர்பான மே-லதிக வி-சார-ணையினை வவுனியா ஓமந்தை பொலிசாரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

-tamilwin-

hey