வவுனியாவில் வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மீது இளைஞர் குழு தா_க்_கு_த_ல்வவுனியா கற்பகபுரத்தில் வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மீ து இ ளைஞர் குழு தா_க்_கு_த_ல் : பா_துகாப்பு பிரிவினர் து_ப்_பாக் கி சூ டு

வவுனியா கற்பகபுரம் 4ம் கட்டை பகுதியில் வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வினோநோகராதலிங்கம் மீ து இ ளைஞர் கு ழு தா_க்_கு_த_ல் மேற்கொண்டதுடன் அவரின் வாகனத்தினையும் சே தப்படுத் தியுள்ளனர்.

இன்று (14.11.2020) மாலை 7.00 மணியளவில் இடம்பெற்ற இச் ச_ம்_ப_வ_ம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருகையில்,

மன்னாரிலிருந்து வவுனியா நோக்கி வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வினோநோகராதலிங்கம் வாகனத்தில் வருகை தந்துள்ளார். இதன் போது கற்பகபுரம் 4ம் கட்டை பகுதியில் இ ளைஞர் கு ழுவோன்று அவரின் வாகனத்தினை வ ழிமறித்துள்ளனர்.

அதனையடுத்து வாகனத்திலிருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கிழே இறங்கி அவ் இளைஞர்களுடன் கலந்துரையாட முற்பட்ட சமயத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மீ து தா_க் _கு_த_ல் மே ற்கொண் டதுடன் அவரின் வாகனத்திற்கும் சே_த_ம் வி ளைவித் துள்ளனர்.

இதனை அவதானித்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் பிரத்தியோக பா_து_கா_ப்_பு உத்தியோகத்தர் மேல் நோக்கி து_ப்_பாக் கி சூ டு ந டத்திய மையினைய டுத்து அவ் இ_ளைஞர்கள் அங்கிருந்து த_ப் பியோடியுள் ளனர்.

அதன் பி ன்னர் பா_து_காப்பினை கருத்தி கொண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை ஏற்றிக்கொண்டு வாகனம் வவுனியா பொலிஸ் நிலையத்திற்கு சென்று மு_றைப்பாடு செய்யப்பட்டது. குறித்த ச_ம்_ப_வ ம் இடம்பெற்ற பகுதி பூவரசங்குளம் பொலிஸ் பிரிவு என்பதினால் உடனடியாக வி_சா_ர_ணைகளை முன்னெடுத்த பூவரசங்குளம் பொலிஸார் ச_ம்_பவம் இடம்பெற்ற இடத்தின் சிசிரிவி காணோளி உதவியுடன் ச_ந்_தே_கத்தின் பேரில் இரு இ ளைஞர்களை கை_து செய்துள்ளனர.

கை_து செய்யப்பட்ட இ ளைஞர்கள் பூவரசங்குளம் பொலிஸ் நி_லையத்தில் தடுத்து வை_க்கப்பட்டுள்ளதுடன் மே_லதிக வி_சா_ர_ணைகளை வவுனியா பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

hey