19 வயது இளைஞரை நி_ர்வா_ணமாக புகைப்படம் எடுத்த 24 வயதுடைய பெண் : புகைப்படம் எடுத்து என்ன செய்தார் தெரியுமா…?இந்திய மா நி ல ம்…………..

இ ந் தி ய மா நி ல ம் கே ர ளா வி ல் ச மூ க ஊ ட க ம் வா யி லா க இ ளை ஞ ரை கா த லி ப் ப தா க கூ றி, கு டி யி ரு ப்பு க் கு அ ழை த் து கொ ள் ளை யி ட் ட கு ம் ப லை பொ லி சா ர் கை து செ ய் து ள் ளன ர்.

கே ர ள மா நி ல த்தி ன் எ ர் ணா குள ம் மா வ ட்ட த் தி ல் ந ட ந் த இ ந் த ச ம் பவ த் தி ல் ஒ ரு பெ ண் உ ட் ப ட கு ம் ப ல் ஒ ன்றை பொ லி சா ர் கை து செ ய் து ள் ளன ர். கொ ல் ல ம் ப கு தி யை சே ர் ந் த 24 வ ய து ரி ஸ் வா னா ம ற் று ம் 21 வ ய தா ன அ ல் த்தாஃ ப் ஆ கி யோ ரே த ற் போ து பொ லி சா ரி ட ம் சி க் கி ய வ ர் க ள் எ ன கூ ற ப் படு கி ற து.

இ ட ப்ப ள் ளி ப கு தி யை சே ர் ந் த 19 வ ய தா ன இ ளை ஞ ரை சே ர நல் லூ ர் ப கு தியி ல் அ மைந் து ள் ள ஒ ரு கு டி யி ருப் பு க்கு அ ழை த் து வ ந் து, நி ர் வாண மா க பு கைப் ப ட ம் எ டு த்து ள் ள து இ ந் த கு ம் ப ல்.

பி ன் னர் மி ர ட் டி, அ வ ரிட ம் இ ரு ந் த மொ பை ல் போ ன் உ ள் ளிட் ட த ங் க ந கை களை யு ம் கொ ள் ளையி ட்டு ள் ள னர் . ஆ னா ல், அ ங் கிருந் து த ப் பி ய இ ளை ஞ ர் நே ர டி யாக கா வல் நி லை ய ம் செ ன் று பொ லி சா ரி ட ம் ந ட ந்த வ ற்றை பு கா ராக அ ளி த் துள் ளா ர்.

இ த னைய டு த் து ந ட ந்த வி சார ணை யி லேயே ரி ஸ்வானா ம ற் றும் அ ல்த்தாஃப் ஆகிய இ ரு வ ரு ம் சி க்கி ய தா க பொ லி ஸ் த ர ப் பு தெ ரி வித் துள் ள து. தொ ட ர்ந் து இ ளை ஞரி ட ம் இ ரு ந் து கொ ள் ளையி ட்ட பொ ரு ட் க ளை பொ லி சா ர் மீ ட் டுள் ள து டன், கு ற் றவா ளி களை நீ தி மன் ற த்தில் ஆ ஜ ர்ப டுத் தி, நீ தி ம ன்ற கா வ லில் அ னு ப்பி யு ள்ள ன ர் .

hey