வவுனியா மேல் நீ_திம_ன்றத்தினால் செட்டிக்குளம் பகுதியை சேர்ந்த ஒருவருக்கு ம_ர_ண த_ண்_ட_னை வி_தி_க்கப்பட்டதுசெட்டிகுளம் பகுதியில்…

வவுனியா செட்டிகுளம் மெனிக்பாம் பகுதியில் கடந்த 2005 ஆண்டு காலப்பகுதியில் மா_மனா_ருக்கும் ம__ருமகனுக்கும் இ_டையே_யான பணக் கொ__டுக்கல் வாங்கல் த_க-ரா_று__ட__ன் கூடிய மு_று_கல் நி_லை_யை_த் தொடர்ந்து,

மெனிக்பாம் கிராமத்தில் தனது வீட்டில் உ__றங்கிக்கொ_ண்_டிருந்த மா_ம__னா__ரை ந_ள்ளி_ரவு வே_ளையில் கோ_டரி_யா_ல் தா_க்_கி கொ___லை_செய்த கு_ற்_றச்_சாட்_டில் கை_து_செய்த ம_ருமக_னுக்கே வவுனியா மே_ல்_நீதி ம_ன்_றினா_ல் கடந்த (04.11.2020) ம_ர_ண_த_ண்_ட_னை வ_ழ_ங்கி தீ_ர்ப்ப_ளி_க்கப்பட்டது.

2018.08.20 ஆம் திகதி ச__ட்ட_மா அதிபர் தி_ணைக்களத்தினால் கு_ற்_ற_ப்ப_கி_ர்வு பத்திரம் தா_க்_க_ல் செ_ய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்_பட்ட வ_ழ_க்கு வி_சா_ர_ணைகளின் பின்னரே குறித்த தீ_ர்ப்பு வழங்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

hey