13 வயது சி_றுவனிடம் நெ_ருங்கி பழகி வே_லைகா_ட்டிய 19 வயது பெ_ண் : இப்படியுமா செய்தார்..?13 வயது சி_றுவனிடம் மிக மோ_சமாக நடந்து கொண்ட, பா_லி_யல் வ_ன்_பு_ண_ர்வுக்கும் பயன்படுத்தி கொண்ட ஒரு இ_ளம்பெ_ண்ணின் செயல் க_டுமை_யான அ_திர்_ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது..

அத்துடன் அவர் ஒரு வீ_டியோவை வெளியிடவும், அந்த பெ_ண்ணுக்கு எ_திரான க_ண்டனங்கள் அமெரிக்காவில் குவிந்து வருகின்றன. இண்டியனாவில் வசித்து வரும் இ_ளம்பெண் ஜோ.. இவருக்கு 19 வ_யசாகிறது.. இவர் ஒரு அமெரிக்க பெ_ண்.. டிக்டாக்கில் ரொம்பவே ஃபேமஸ்.. 18 மி_ல்லியன் ஃபாலோயர்கள் இவருக்கு இ_ருக்கிறார்கள்.

Tiktok star zoe laverne 19 apologizes for kissing 13 year old boy இந்த பெ_ண் கொ_ன்னார் என்ற 13 வயது சி_றுவனிடம் வேலை காட்டி உள்ளார்.. தா_னாகவே வ_லிய சென்று நெ_ருங்கி ப_ழகி உள்ளார்.. சி_றுவன் என்றுகூட பாராமல், ஜோ செய்யும் இந்த கா_ரியத்தை பா_ர்த்து அ_தி_ர்ந்து போன அவரது கா_தலன் ஜோ_வை பிட்டு பி_ரிந்துவிட்டார்.

கா_தலன் மட்டுமல்ல, எப்ப பார்த்தாலும் சி_றுவனுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் ஜோவின் செயல்பாடுகள் பி_டிக்கவில்லை என்று அவரது நண்பர்களும் அவரை விட்டு பி_ரிந்துவிட்டனர். பாசத்தினால்தான் இப்_படி சி_றுவ_னுடன் ப_ழகு_கிறார் என்று கு_டும்பத்தினர் நி_னைத்தனர்.. ஆனால், அந்த சி_றுவ_னை ஜோ பா_லு_றவுக்கு ப_யன்படுத்தி கொண்டு வந்துள்ளார்..

இதையேதான் _கா_தலனும் கு_ற்றஞ்_சாட்டினார். இதற்கு எந்தவித ம_றுப்பையும் சொ_ல்லாத ஜோ, தி_டீரென ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.. அதில் அந்த சி_றுவனை இ_ழுத்_து மு_த்தமி_ட்டு கொள்ளும் காட்சி உள்ளது.. இவர் ஏ_ற்கனவே டிக்டாக் பிரபலம் என்பதால், இந்த வீ_டியோ அந்த நாட்டில் தீ_யாக ப_ரவி வருகிறதாம். அத்துடன் ச_ர்ச்சை_யும் சேர்ந்தே எழுந்துள்ளது..

ஆனால், ஜோ, திடீரென ஒரு வி_ளக்கம் த_ந்துள்ளார்.. அந்த சி_று_வனை தான் பா_லி_யல் வ_ன்பு_ணர்வு செ_ய்யவில்லை என்று செய்தி ஒ_ன்றை வெ_ளியிட்டார். ஆனாலும் ஜோவுக்கு எ_திராக க_ண்ட_ன_ங்கள் அங்கு குவிய தொடங்கின..

சிலர் மோ_சமாக ஜோ_வை திட்ட ஆரம்பித்துள்ளனர்.. இதை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத ஜோ, அத_ன்பிறகுதான் வந்து ம_ன்னிப்பு கே_ட்டுள்ளார். ஒருவருக்கொருவர் நெ_ருக்கமாக இருந்தது உ_ண்மைதான் என்றும், இது த_ப்பு என்று தெரிந்த பிறகு அவ்வாறு செ_ய்வதை நி_றுத்தி கொ_ண்_டதாகவும் கூ_றியுள்ளார். எ_னினும் ஜோ_வுக்கு எதிரான பு_கார்கள் அங்கு வ_லுவாகி வ_ருகின்றன..

hey