இ_ரண்டு மு_றை க_ர்ப்_பமாகி க_ரு_வை க_லை_த்த கொ_டூ_ரம் : கா_தல_னை ந_ம்_பி 5 வ_ருடமா_க ஏ_மா_றி_ய கா_தலி2 முறை க_ர்ப்_ப_மா_கி, அ_பா_ர்ஷ_னும் செய்து_ள்_ளார் பி_ரியா.. கா_தல_னை ந_ம்_பி த_ன்_னை இ_ழ_ந்_ததுடன், த_ற்_கொ_லை_க்கும் முய_ன்_றுள்ள ச_ம்ப_வ_ம் சே_லம் க_லெக்டர் ஆ_பீ_சி_ல் ப_ர_பர_ப்_பை தந்_து_வி_ட்டது.

சேலம் மரவனேரி பகுதியை சே_ர்ந்தவர் இ_ந்து பி_ரியா.. 30 வய_தாகி_றது.. ஒரு பி_ரை_வேட் சூ_ப்பர் மா_ர்க்கெ_ட்டில் வே_லை பார்த்து வருகிறார். young girl attempts suicide in Salem Collectorate due to love issue சேலம் செட்_டிச்சா_வடி காvட்_டுவளவு பகு_தி_யை சேர்ந்தவர் க_லைச்செ_ல்வன்.. அவருக்கும் 30 வயதாகிறது..இவர் டிகிரி மு_டித்_துவிட்டு, ஒரு பி_ரைவே_ட் கா_லேஜில் படி_த்து வருகிறார்..

சூ_ப்பர் மா_ர்கெட்டிற்கு அ_டி_க்_கடி செல்_லு_ம்போ_து_தான், இருவ_ருக்கும் ப_ழக்_கம் ஏற்பட்டு, கா_தலா_க மா_றி_யுள்ளது… மொ_த்தம் 5 வருட தீ_வி_ர_மான கா_தல் இது. இந்த 5 வ_ருடத்தில் பி_ரியா 2 மு_றை க_ர்_ப்ப_மு_ற்_று க_லை_த்துவிட்டார்.. இ_தைய_டுத்_து கடந்த 3 மாத_ங்க_ளாக காத_லர்க_ளிடையே ஏ_தோ கரு_த்து வே_றுபா_டு ஏற்பட்டு பி_ரிந்_துவி_ட்டனர்.. இந்_த ச_ம_யத்தி_ல்தான், க_லைச்செல்_வனுக்கு வீ_ட்டில் வேறு பெ_ண்_ணை பா_ர்த்து நி_ச்சயம் நடந்தது..

கலைச்செல்வன், இவரது அப்பா ராஜ் என்பவ_ர், திமுக ஊ_ராட்சி துணை செ_ய_லா_ளராக உள்ளார். கலை_ச்செல்வ_னுக்கு வே_று ஒரு பெ_ண்_ணுடன் நிச்_சயம் ந_டந்த_தை அறி_ந்த பிரி_யா, கடந்த ஞா_யி_ற்றுக்_கிழமை சேலம் அம்மா_ப்பே_ட்டை ஸ்டே_ஷனில் காத_லன் மீது பு_கா_ர் தந்தார்.. ஆனால் போலீ_சா_ரோ அந்த பு_கா_ரை பெ_ற்றுக் கொ_ண்_டதோடு சரி.. எந்த _நட_வடி_க்கை_யும் எடு_க்க_வில்_லை என்று கூ_றப்_படு_கிறது. தா_த்_தாவுக்கு நே_ரம் சரி_யில்லை..

மேலும் இரு த_ரப்பையும் அ_ழைத்து பேசி சமா_தா_னம் செ_ய்_தும் அ_னு_ப்பி வை_த்து_ள்ளனர். ஆனால் ம_று_நாளே, அதாவது கடந்த தி_ங்களன்று க_லைச்செ_ல்வ_னுக்கும் அந்த பெ_ண்_ணுக்_கும் க_ல்_யா_ணம் நட_ந்தது. இதனால் அ_தி_ர்ச்_சியும் ஆ_த்_திர_மும் அ_டை_ந்த பி_ரி_யா, சேலம் கலெக்ட_ர் ஆ_பீ_ஸ் வ_ந்தார்..

பிறகு தி_டீரென கை_யில் கொ_ண்டு வ_ந்_தி_ருந்த ம_ண்ணெ_ண்_ணையை தன்மீது கொ_ட்டி தீ_க்_கு_ளி_க்க முய_ன்_றார். ஆனால் அதற்குள் அங்_கிருந்_த போ_லீசார் வி_ரை_ந்து சென்_று பிரி_யா_வை மீட்_டனர்.. அப்_போ_து பிரியா ஒரு லெட்டரை கை_யில் வை_த்தி_ருந்தார்..

அ_தை வா_ங்கி __பார்_த்த_போது, அ_ம்மாபே_ட்டை_ மகளிர் போ_லீசார், க_லைச்செ_ல்வ_னிட_ம் ப_ணம் வா_ங்கி கொ_ண்டு, தான் கொ_டுத்த பு_கா_ர் மீ_து எந்த நடவடி_க்கை_யும் எடு_க்கவில்_லை என்று தெ_ரிவி_த்தி_ருந்தார். இதற்கு _பிற_கு பிரி_யா_வை சமா_தான_ம் செய்த போ_லீ_சார், அ_வரை அ_ழைத்து சென்று வி_சார_ணை நடத்தி வருகின்றனர்.

hey