கா சு க்கா க சொ ந் த அ க்கா ம ற் றும் அ வ ரது கு ழ ந் தை க் கு செ ய் த செ ய ல் எ ன் ன தெ ரி யு மா…?த மி ழக த்தில் சொ த் து க் கா க உ ட ன் பி ற ந்த அ க் கா வை யு ம் அ வ ரி ன் குழ ந் தை யை யும் கொ லை செ ய்த த ங் கை யின் செ யல் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற்ப டுத் தியுள்ளது.

கள் ளக் குறி ச்சி யி ல் உள்ள சக ளத் தூர் கி ரா ம த்தை ச் சே ர்ந் த சின் ன சாமி என் பவரு க்கு சுமதி , சுஜாதா என இர ண் டு ம கள் க ள் இரு ந் தனர்.

இ ரு வ ரு க்கும் தி ரு மண மா கி வி ட்ட நி லையி ல் இளை ய ம கள் சு ஜா தா பி ர சவ த் து க்கா க தாய் வீ ட்டுக் கு வந்த நி லையி ல் கடந்த 6 மாத மா க அ ங்கு இ ருந்து ள்ளா ர்.

இ ந்நி லை யில், மூத்த மகள் சுமதி தனது ஒரு வயது குழ ந்தை ஸ்ரீநி தியுடன் அச கள த்தூரி ல் உள்ள தாயார் வீ ட்டுக்கு வ ந்து ள்ளார். கடந்த 31 -ஆம் திகதி அன்று, சின்ன சா மி யும் அவரின் ம னைவி மயிலு ம் வேலை நிமி த்தமாக வெ ளியில் செ ன்று விட்டனர்.

இந்த ச மயத்தில் வீட் டி லிரு ந்த சும தி ம ற்றும் சுஜா தாவு க்கும் இ டையே தந் தை யின் வீடு மற் றும் நில த்தை பங் கிட்டுக் கொள்வது தொடர்பாக வா க்கு வா த த் தில் ஈடுப ட்டுள்ள னர்.

வாக்குவாதம் முற் றிய நி லை யில் ஆ த் திர மடை ந்த சுஜாதா, க ண் ணி மைக்கும் நேரத்தில் அக் கா ள் சுமதி மீது ம ண் ணெ ண் ணெய் ஊ ற் றி தீ வை த் து ள்ளார். இதில், சுமதியின் இ டுப் பி லிரு ந் த கை க்கு ழ ந்தை ஸ்ரீநி தி மீதும் தீப் ப ற் றி யது. தாயும், குழ ந் தை யும் தீயில் கருகி அ ல றி து டி த் தன ர் . உ ட லி ல் தீ ப ற் றி எ ரி ந் த நி லை யிலும் ஆ த்தி ரம் தா ளா த சுஜா தா இ ர க்க மே இ ல்லா ம ல் கொ டு வா ளை எடு த் து சு ம தி யை வெ ட் டி யு ள் ளா ர்.

வீ ட் டிலிருந் து அ ல றல் ச த் த த் தை கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்தனர். சுமதி தீயில் கருகி கிடப்பதையும் கையில் கொடுவாளுடன் சு ஜா தா நி ற்ப தை யும் க ண் டு அ தி ர்ச் சியு ற்ற னர்.

தொ டர் ந்து , ப டு கா யம டை ந்த சு மதி யையு ம்,அவரது கு ழந்தை ஸ்ரீ நி தியை யும் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத் துவம னை க்கு சி கிச் சை க்காக அனுப்பி வை க் கப்ப ட்டனர்.

அங்கு சி கி ச் சை ப ல னி ன்றி இ ரு வ ரும் உ யி ரி ழந் த னர், இது தொ ட ர்பா க வ ழ க் கு ப்ப தி வு செ ய் த பொ லி சார் சு ஜா தா வை கை து செ ய் து சி றை யில் அ டைத் து ள்ளனர்.

hey