கா த லி யி ன் நி ர் வா ண பு கை ப் ப ட ங் க ளை கா த லி யி ன் த ந் தை க் கு அ னு ப்பி ய கா த ல ன் : அ தி ர்ச் சி யில் த ந் தை செ ய் த செ ய ல்கோவை….

கா த லியின் நி ர் வான பு கை ப்ப டங் களை அ வரது த ந் தைக் கு அ னு ப்பிய கோ வை யை சே ர் ந் த க ல் லூரி மா ண வ ரை போ லீ சா ர் கை து செ ய் து ள் ளன ர்.

கோ வை கு னி ய முத்தூர் ப கு தி யை சே ர் ந் தவ ர் ஸ்வர்னா (22) (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). தூத்துக்குடி மா வ ட் ட த்தை சே ர் ந் தவர் தேவேஷ்வர். இவர்கள் இருவரும் கோ வை யி ல் உ ள்ள க ல் லூரி ஒ ன் றில் ப டி த்து வ ரு ம் சூழ லி ல், இ ரு வ ரு க்கு ம் இ டை யே கா த ல் ஏ ற் பட்டு ள்ளது.

இந்த கா தல் வி வ கா ரம் மா ண வி யி ன் பெ ற் றோ ரு க்கு தெ ரி ய வரவே, மா ண வியை க ண் டி த் த தோ டு, இ னி மே ல் தே வேஷ்வரிடம் பேச் சு வா ர் த்தையே வை த் துக் கொ ள் ள க்கூடாது எ ன் று மா ண வி யை க ண்டி த்து ள் ளன ர். இ த னா ல், அ ந் த மா ண வி த ன து கா த ல ன் தே வே ஷ் வ ரிடம் பே சு வ தை த வி ர் த்து வ ந் து ள்ளா ர்.

இ த ன் கா ர ணமாக, ஆ த் தி ரம டை ந்த தேவேஷவர், இ ரு வ ரு ம் கா த லி த் த போ து மா ண வி அ னு ப் பிய நி ர் வா ண பு கை ப் ப ட ங்க ளை அ வ ரது த ந் தைக் கு வா ட் ஸ் ஆப் மூலம் அ னு ப் பியுள்ளார்.

இதனால், அ தி ர் ச் சி ய டைந்த மா ண வி யி ன் த ந் தை இ துகு றி த்து மா ண வி யி ட ம் கே ட் ட போ து, கா த லி க் கும் போ து த ன து போ னை ஹே க் செ ய் து பு கைப் ப ட ங் களை எ டு த் துவி ட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து மா ண வி கு னி ய மு த்தூர் போ லீ சா ரி டம் பு கா ர் தெரி வி த் த தன் பே ரி ல் வ ழ க் கு ப தி வு செ ய் த போ லீ சா ர், 5 பி ரி வு களின் கீழ் வ ழ க் கு ப தி வு செ ய் து மாண வ னை கை து செ ய் து ள் ளனர்.

கா த லி க் கு ம் போ து காத ல ர் க ள் இரு வ ரு ம் ப ரி மா றி க் கொ ள் ளு ம் அ ந்த ர ங் க பு கை ப் ப ட ங்க ள் அ வ ர் க ள து வா ழ்கை யை யே பு ர ட் டி ப்போ ட்டு வி டும் என்பதற்கு இந்த ச ம் ப வம் ஒ ரு உதா ரணம்.

hey