சொ ந் த ம னை வி யை 4 பே ரு க் கு வி ற் ற க ண வன் : ம னை வி யி ன் வி லை இ வ்வ ள வா..?பா கி ஸ் தா னி யில் சொ ந் த ம னை வி யை ப ண த் தி ற்காக க ண வன் விற்ற நிலையில், அ ப்பெ ண் ணை 4 பேர் கொ ண் ட கு ம் பல் கூ ட் டு பா லி ய ன் வ ன் கொ டு மை செ ய் த சம் ப வ ம் பெ ரு ம் அ தி ர்ச் சி யை ஏற் படு த் தியு ள் ளது.

பாகிஸ்தான் தலைநகர் லாகூரில் இருந்து சுமார் 200 கிலோ மீற்றர் தொலைவில், பஞ்சாப் மாகாணத்தில் வடக்கு சர்கோதா என்ற பகுதி உள்ளது.

இங்கு வைத்து, அ ந் நாட் டைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் தன் னுடை ய ம னை வியை 4 பே ரு க்கு 5000 ரூ பா ய்க்கு வி ற் றுள்ளார்.

அதன் பின் 21 நா ட் க ள் க ழி த் து, வி ற் க ப் ப ட்ட அந்த பெ ண் ணை , நா ன்கு பே ர் கொ ண் ட கு ம் ப ல், கொ டூ ர மா க பா லி யல் வ ன் கொ டு மை செ ய் துள் ளது.

அ வ ர்க ளிடம் சி க் கி த் த வி த்து வ ந்த பெ ண், ஒரு வ ழி யாக த ப் பி கா வல் நி லை ய த்தி ல் வந் து பு கா ர் கொ டு க்க, இந் த ச ம் ப வம் வெ ளிச் சத் தி ற் கு வ ந் து ள்ளது.

அந்த பெ ண் கொ டு த்த பு கா ர் பொ லி சார் ஏ ற்க ம று த்த தால், த ன் க ண வன் ம ற் றும் ப லா த்கா ரத்தில் ஈடுபட்ட 4 பே ர்க ளு க்கு எ தி ரா க அப்பெ ண், ச ர் கோ தா செ ஷ ன்ஸ் நீ திம ன் றத்தில் ம னு தா க் கல் செ ய்து ள் ளா ர்.

இச்ச ம்ப வம் குறித்து வ ரும் 2-ஆம் தி கதி அ றி க் கை தா க் கல் செய்ய வே ண்டு ம் என மா வட்ட கா வ ல் துறை அதி கா ரிக்கு நீ திமன்ற ம் உ த்த ரவி ட்டுள்ளது.

hey