கு ழந் தை க ளை த வி க்க வி ட் டு வி ட்டு இ ர ண் டா வது கா த ல னு டன் ஓ ட் ட ம் பி டி த் த ம னை வி : கா த ல ன் தா ன் வே ண் டு ம் என்று பி டி வா தம் பி டி த் த பெ ண்த மி ழக த்தில் கு ழந்தைகளை த வி க் க வி ட்டு தா ய் ஒ ரு வர் கா தல னை திரு மணம் செ ய்து கொ ண்ட ச ம்ப வம் பெரு ம் அ தி ர்ச்சியை ஏ ற்படு த் தியுள்ளது.

திருச்சி மாவட்டம் எடமலைப்பட்டிபுதூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் குமரவேல்(44). இவருக்கு கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு ஆஷா என்பவருடன் தி ருமணம் ந டைபெற்றது.

இந்த த ம் பதிக்கு ஒரு மக ன் மற் று ம் ம கள் என இ ரண் டு பி ள்ளை கள் உள் ளனர். ஆஷா தி ரு ச் சியில் இ ரு க்கு ம் த னி யார் ம ருத் து வமனை ஒ ன்றில் வே லை பா ர்த்து வந்தார்.

ஆ ஷா வி ற்கு அங் கு, இன் டீரிய ர் டெக்க்டரேட்டராக வேலை செய்து வரும் அபிஷேக் என்பவர் அறிமுகமாகியுள்ளார்.

இந்நிலையில் ஆஷா தி டீ ரெ ன்று வேறு ஒரு மரு த்து வம னைக்கு மாற் ற ப்பட, கு மர வேல் அங்கு சென்று ஆஷா வை அடி க்க டி பார்த்து நட்பை வளர்த்து வந்துள்ளார்.

இவர்களின் நட்பு ஒரு க ட்ட த்தில், நெ ருங் கி பழ கும் அள விற் கு மாற, இ ருவ ரும் உட னே திரு ம ணம் செய் து கொண் டு ள்ளனர். அபி ஷேக் ஏற்கனவே திருமணம் ஆகி ம னை வியை பி ரி ந்து வா ழ்ந் து வந்த நி லையில், ஆ ஷா வுடன் நெ ருங்கி பழகி தி ரும ணம் செய் து கொ ண் டு ள்ளார்.

ஆனால், இ வர்க ளின் தி ருமணம் வி வ காரம் கும ரவே லுக்கு தெ ரியா மலே இ ருந்து வந்துள்ளது.

இ தை யடுத்து கடந்த 2-ஆம் திகதி ப ணி க்கு சென்ற ஆஷாவை கா ண வில் லை.. இதனால் ப த றிப் போ ன கு மரவேல் ம னைவி யை கா ணோ ம் என்று கா வல்நி லைய த் தில் பு கா ர் அ ளிக்க, ஆ ஷா வை தேட ஆர ம பி த்தனர்.

அப்போதுதான் அபிஷேக் ஆ ஷா வை கல்யாணம் செய்து கொ ண்டது தெ ரியவ ந் து ள்ளது. இ தில் ம னைவி உ யிரு டன் இருக் கும்போ தே அபிஷேக்கும், கணவனிடம் வி வா கரத் து பெறா ம லேயே ஆ ஷா வும் இந்த க ல் யா ண த்தை செய் து கொ ண்டுள் ளனர்.

ம னை வி யை மீ ட் டுத் தர கோ ரி கும ரவேல் காவ ல்நி லைய த்திற்கு அ லை ந்து கொ ண் டிருக் கி றார்.

ஆ னால் அபிஷேக் ஒரு பொ லி ஸ் கார ரின் மகன் எ ன்பதால் இந்த வி வகா ர த்தில் பொ லி சார் ச ற்று மெ த்தன மாக இ ருப் ப தாகவும் கு மரவேல் கு ற்றஞ் சாட் டியு ள்ளார்.

இ ன் னொரு பக் கம் ஆ ஷா வை சந்தித்து த ன்னு டன் வாழ வருமாறு குமரவேல் கூ ப்பி ட்டுள் ளார். ஆனால், ஆ ஷாவோ, என்னை ஏ மா ற் றி தி ரு மணம் செய் து கொ ண் டார், எ ன் னை வி ட அவ ரு க்கு வயது அ தி கம், அதை சொல் லா மல் என்னை தி ரும ணம் செய்து கொண்டார்.

எனக்கு அபி ஷே க் தான் முக் கி யம், அ வருடன் தான் வா ழு வே ன். கு ழ ந் தை களை கொண் டு வந்து எ ன்னிடம் தந் து வி ட்டு போக ட்டு ம் . அ ல்லது நீ தி ம ன் ற த் திற்கு செ ன்று நான் கு ழ ந் தை க ளை பெ ற்று கொ ள் கி றேன் என்று கூறியுள்ளார்.

hey