தி ரும ண மா கி 2 மா த த் தி ல் அ ழ கி ய த ம் ப த் தி க் கு ள் ந ட ந் த ச ம் ப வ ம் : கா தல் க டை சி யி ல் வி னை யா னதுஇ ந்தியாவில் தி ரு மண மான 2 மா தத்தில் ம னை வி யின் க ழு த் தை அ று த் து கொ லை செ ய்த க ண வ ன் பொ லி சில் ச ரண டை ந்து ள் ளார்.

மத்திய பிரதேச மா நில த்தை சேர்ந்த வர் ஹர்ஷ் சர்மா. இவரும் அனுஷு (22) என்ற இ ளம் பெ ண் ணும் கா தலி த்து வந்த நிலை யில் இரண்டு மாத ங்களுக்கு மு ன்னர் தி ரும ணம் செ ய்து கொ ண்டனர்.

இந்த நி லை யில் சில நா ட் களா க இ ரு வருக்கு ம் அ டி க்க டி ச ண் டை ஏ ற்பட்ட வந் தது. நேற் று மு ன் தின ம் புது ம ணத்தம்ப தி இ டை யே ச ண் டை மு ற் றி யது.

அ ப் போ து ஆ த் திர ம டை ந்த சர்மா அ னுஷு க ழு த்தை இ ரு ம்பு ச ங் கிலி யை கொ ண்டு நெ ரி த் து கொ ல் ல முய ன் றா ர்.

ஆனால் அவ ரால் கொ ல் ல மு டி யவி ல் லை, இதை ய டுத்து சமை யல றை யில் இருந்த க த் தி யை எ டுத் து வந்த சர்மா மனை வி யை அ ங் கேயே வைத் து க ழு த் தை அ று த் து கொ லை செய் தார்.

இ ர த்த வெ ள் ள த்தில் ம னை வி ச ட ல மா க கி டக் க கா வல் நி லை யத்து க்கு சென்ற சர்மா அ ங்கு பொ லிசி ல் ச ரண டை ந்த தோ டு நடந்த அ னை த் தை யும் வா க் கு மூல மாக அ ளி த் துள்ளார்.

இதை தொ ட ர்ந்து அ னுஷு ச ட ல த் தை கை ப்பற் றி ய பொ லி சார் கொ லை யா ளி யிட ம் ச ம்ப வம் தொ ட ர் பாக வி சா ரணை நட த்தி வருகி ன்றனர்.

hey