11 வ ய து சி று மி யை க ர் ப்ப மா க் கிய 43 வ ய து டைய ந பர் : 9 வ யதி லி ருந்து சி று மி க்கு இ வ் வ ள வு ந டந் துள் ளதா..? வெ ளி யா கிய த க வ ல்பிரேசிலில்….

பிரேசிலில் லூனா கோஸ்ட்டா என்னும் 11 வயது சி றுமி, கருவுற்ற நிலையில் பேறுகாலத்தில் உ யி ரி ழந் து ள் ளமை நா ட்டை உ லு க் கியு ள் ளது.

43 வ ய தாகும் பிரான்சிலோ என்பவர், லூனா கோஸ்டாவை 9 வயதில் இருந்து த கா த உ ற வு க்கு உ ட் படு த்தி வந்துள்ளார். லூனாவுக்கு த ற் போ து அவருக்கு 11 வயது.

இந்த சி று மி த ற் போ து க ரு வு ற்ற நிலையில் நா ளா க நாளாக அவர் 41 வ ய தான ந ப ரை தனது கா த ல னாக ஏ ற் றுக் கொ ண் டு விட்டார்.

இ த னை ய டுத்து பி ர சவத்தின் போது, சி று மி உ யி ரி ழ ந்த பின்னரே வி வ கா ரம் பெ ரி ய அளவில் வெ டி த் து ள்ள துட ன் பி ரா ன்சிலோ பொ லி சா ரால் கை துசெ ய்ய ப் பட் டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

hey