த ங் கை யை த ன து கா தல னு க்கு வி ரு ந் து வை த் த அ க் கா : பி ன் னர் ந ட ந்த து எ ன் ன..?மாணவி……

சகோதரியான பாடசாலை மா ண வி யை அழைத்து சென்று கா த லி , த னது கா த லனிற்கு வி ருந்து வைத்த ச ம் பவம் ஒன்று அ தி ர்ச் சியை ஏ ற் ப டுத் தி யுள்ளது.

இந்த ச ம் ப வம் கொச்சிக்கடை, கட்டான பகுதியில் கடந்த வாரம் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் நிலையில் ச ந் தேக நபர்கள் கை து செய் யப் ப ட் டு ள்ளனர். 20 வயதான இ ளை ஞ னும், 17 வயதான யுவதியுமே இவ்வாறு பொ லி ஸா ரா ல் கை து செ ய் ய ப் பட் டு ள் ள னர். ச ம் ப வம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருகையில்

சில வாரங்களின் முன்னர், மா ண வி யின் தா யா ர் உ ட ல் ந ல க் குறை வினால் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சமயத்தில், மா ண வி, த னது ஒ ன் று விட்ட ச கோத ரி யின் வீ ட் டில் தங்கியிருந்துள்ளார்.

இதன்போது, உறவினர் ஒருவரின் வீட்டிற்கு செல்வதாக கூறி, மா ண வி யை அ ழை த்து ச் செ ன் ற யுவ தி, த ன து கா த ல னின் வீ ட் டிற் கு அ ழை த் து சென் று ள் ளார். அங்கு இ ளை ஞ ன் மா ண வி யிட ம் த காத மு றை யி ல் ந ட ந் து கொ ண்ட நிலையில் கா த லி யும், அதற்கு உ ட ந் தை யா க இ ரு ந் து ள்ளார்.

அத்துடன் வீடு திரும்பும் போது, ந ட ந் ததை யாரிடமும் கூற வேண்டாம் என மா ண வி யிட ம் ச கோ தரி கூறியதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. எனினும், கடந்த வாரம் தனது தா யா ர் வை த் தி யசா லையிலிருந்து வீடு திரும்பியதும், நடந்த ச ம் ப வ த்தை தாயாரிடம் மா ண வி தெ ரி வி த்துள்ளார்.

இதையடுத்து, கொச்சிக்கடை பொ லி ஸ் நி லை ய த்தில் மா ண வி யின் தா யா ர் மு றை ப் பாடு ப தி வு செ ய் த தன் அடி ப் ப டை யில் ச ந் தே க ந ப ர்கள் இ ரு வரும் கை து செ ய்ய ப் ப ட் டு ள்ளனர்..

இந்நிலையில் கா த ல னின் வ ற் பு று த்த லின் பே ரி லே யே அவ்வாறு தான் செ ய் த தா க கா த லி வா க் கு மூ ல ம ளி த்து ள் ள நிலையில், கை தா ன இ ரு வரும் வி ள க் க மறியலில் வை க் க ப்பட்டுள்ளனர்.

hey