மூ ன்றாவது மு றை யாக க ர் ப் ப மான 23 வ ய து பெ ண் : பி ன் னர் கா த ல னா ல் ந ட ந் த வி ப ரீ த ம்அமெரிக்கா………23 வயது க ர் ப் பிணி பெ ண் ணை கொ லை செ ய் து அ வ ர து உ ட லை கா த லன் வீ ட் டில் இருக்கும் கு ளி ர் ச்சா தன பெ ட் டிக் கு ள் வைத்த ச ம் ப வ ம் பெ ரு ம் ப ர பர ப் பை ஏ ற் படு த் தி யு ள்ள து. அ மெ ரிக் கா வி ன் டெ க் சாஸ் மா கா ணத் தை சே ர் ந்த வர் க ர் ப் பி ணி பெ ண் செ லினா(23).

இவருக்கு ஏ ற் கெ னவே இ ர ண்டு கு ழ ந்தை க ள் உ ள் ள நி லையி ல் த ற் போது மூ ன் றாவ து மு றையா க க ர்ப் ப மாக இ ரு ந் துள் ளா ர். இ ந்நி லை யி ல் செலீனாவை கடந்த சில நாட்களாக கா ண வி ல்லை.

செ லினா வின் கு டு ம் பத் தினர் அ வரை ப ல இ ட ங் களி ல் தே டியு ம் கி டை க்கா த தா ல் இ து குறி த் து கா வ ல் நி லை யத்தில் பு கா ர் கொ டு த்து ள் ளனர். இதனை அடுத்து வி சா ரணை யி ல் இ றங் கி ய பொ லி சார் ச ந் தே கத் தி ன் பே ரி ல் செ லி னாவி ன் மு ன் னாள் கா த லரி ன் வீ ட் டி ல் சோ த னை செ ய் து ள்ள ன ர்.

அ ப் போது செ லி னாவின் மு ன் னாள் கா த லரி ன் வீ ட்டி ல் இ ரு ந்த கு ளி ர்சா த ன பெ ட் டிக் குள் செலினா க ழு த் து ம ற் றும் முக த் தில் ப ல த்த கா ய ங்க ளு ட ன் பி ண மா க இ ரு ந்து மீ ட் கப் ப ட் டுள் ளா ர்.இதனை அ டு த் து செ லி னா வின் மு ன் னா ள் கா த லரை கை து செ ய் துள் ள பொ லிசா ர் இ து குறி த் து அ வ ரிட ம் வி சா ரணை ந டத் தி வரு கி ன் றனர்.

இதுவரை கொ லை க் கான கா ர ணம் கு றி த்த எந்த த க வல் க ளும் வெ ளியா க வி ல் லை. இ த னிடை யே இ ந் த ச ம் பவ ம் அந்த பகுதியில் பெ ரு ம் சோ கத் தை யும், அ தி ர்ச் சி யை யு ம் ஏ ற் படு த் தி யு ள் ளது.

hey