சமூக வலைத்தளங்களில் அ டி க் க டி வீ டி யோ க்களை ப திவி ட்ட ம னைவி : ந ள்ளி ரவில் க ண வ ணால் ந டந்த வி ப ரீ த ச ம் பவ ம்இந்தியா……….

இந்தியாவில் ம னை வி யை ந ள் ளி ரவி ல் கொ லை செ ய் து வி ட்டு த ப் பி யோ டிய க ண வ ன் பொ லி சா ரால் கை து செ ய் ய ப் ப ட்டுள்ளார்.

பஞ்சாப் மா நி ல த்தை சேர்ந்தவர் அஷோக் சைனி. இவர் ம னை வி சு தி ஷ் சை னி.

கடந்த 14ஆம் திகதி சு திஷ் தனது வீட்டு கு ளி ய ல றையில் இ ர த் த வெ ள் ள த் தில் ச ட ல மா க கி ட ந் தார். அவரை அஷோக் கொ லை செ ய் து வி ட்டு த ப் பி யோ டியது பொ லி ஸ் வி சா ர ணை யி ல் தெ ரி ய வ ந்தது.

இ தை ய டு த் து த லை ம றை வா க இருந்த அஷோக்கை பொ லி சா ர் ச மீ ப த் தில் கை து செ ய் த ன ர்.

அவர் அ ளி த் த வா க் கு மூ ல த்தில், ச ம் ப வ த் த ன் று எ ன் ம னை வி சு திஷ் செ ல் போ னை பார்க்க முயன்றேன், ஆனால் அவர் கொ டு க்க ம று த் து எ தி ர் ப்பு தெ ரி வி த்தார்.

இதனால் இரவு வரை எங்களுக்குள் வா க் கு வா த ம் ஏ ற் ப ட் டது, அ ன் று ந ள் ளிரவு 1.30 மணிக்கு தூ ங் கி கொ ண் டி ருந்த எ ன் ம னை வி யை கோ டா ரி யா ல் க டு மை யா க தா க் கி கொ லை செ ய் தே ன், பி ன் ன ர் ச ட ல த்தை கு ளி ய லறை யி ல் போ ட் டு விட்டு த ப் பி விட்டேன்.

என் ம னை வி சு திஷ் அ டி க்க டி ச மூ க வ லைத ளங்களில் வீ டி யோ ப தி வி ட்டார், இது எனக்கு பி டி க் கவில்லை, அவள் ந ட த் தையி ன் மீ து ஏ ற் பட்ட ச ந் தே கம் காரணமாகவே கொ லை செ ய் தே ன் எ ன கூ றியு ள் ளார்.

hey